Phê duyệt Danh sách các cơ sở chế biến hải sản phù hợp với tiêu chí di dời theo Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 19/6/20218 của UBND tỉnh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
03:25:00 | 18-05-2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh sách các cơ sở chế biến hải sản phù hợp với tiêu chí di dời theo Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 19/6/20218 của UBND tỉnh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Xem chi tiết tại đây

Danh sách các cơ sở chế biến hải sản phù hợp với tiêu chí di dời. Xem chi tiết tại đây

Các tin khác