Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường cho các đơn vị đang sử dụng đất tại Bãi Sau theo Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 và Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh để thực hiện Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu
06:03:00 | 18-05-2022

Quyết định

Về việc phê duyệt phương án bồi thường cho các đơn vị đang sử dụng đất tại Bãi Sau theo Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 và Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh để thực hiện Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu. Xem chi tiết tại đây