Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất TC21,TC14,TC20 thuộc quy hoạch chi tết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đường Bình Giã, tại phường 8, thành phố Vũng Tàu
11:00:00 | 27-10-2021

Ngày 20/10/2021, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 11750/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất TC21,TC14,TC20 thuộc quy hoạch chi tết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đường Bình Giã, tại phường 8, thành phố Vũng Tàu

Theo đó, Quyết định phạm vi ranh giới điều chỉnh quy hoạch tại lô đát TC21, TC14,TC20 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu với diện tích khoảng 662,67m2 để xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Các nội dung điều chỉnh quy hoạch:

a) Quy hoạch sử dụng đất:

- Điều chỉnh lô đất TC21 từ diện tích 77,6 m2 (thửa đất số 284, tờ bản đồ số 22 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 223788 ngày 14/7/2008) thành diện tích 115,7 m2 (bao gồm diện tích thực tế thửa 284 là 69,5m2 + lô A (12m2) +  lô B (23,4m2) + lô C (6m2) + lô D (1,6m2) + lô H (0,4m2) + lô I (2,8m2) - theo vị trí và diện tích theo sơ đồ vị trí thửa đất do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu lập ngày 30/10/2018).

- Điều chỉnh lô đất TC14 từ diện tích 181,1 m2 (thửa đất số 283, tờ bản đồ số 22 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 223950 ngày 14/7/2008) thành diện tích 155,3 m2 (bao gồm diện tích thực tế thửa 283 là 143,3 m2 + lô E (6,7m2) + lô G (5,3m2) - theo vị trí và diện tích theo sơ đồ vị trí thửa đất do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu lập ngày 30/10/2018).

- Điều chỉnh lô đất TC20 từ diện tích 395,8 m2 (thửa đất số 285, tờ bản đồ số 22 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 223940 ngày 14/7/2008 và Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở số 777472652700516 ngày 20/10/2009) thành khoảng 391,67 m2 (diện tích sẽ được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu đo vẽ và xác định chính xác khi làm thủ tục chỉnh lý diện tích đất theo đúng diện tích đang sử dụng trên thực tế).

b) Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Tại các lô đất điều chỉnh cục bộ, điều chỉnh hệ thống đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho công trình xây dựng phù hợp, đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật với đường giao thông Bình Giã.

c) Thiết kế đô thị:

- Kiến trúc công trình và chỉ giới xây dựng tại từng lô đất điều chỉnh sẽ được thiết kế cụ thể chi tiết trong hồ sơ xin phép xây dựng, trên cơ sở phù hợp với Quy chuẩn, Tiêu chuẩn và thỏa thuận đấu nối với các cơ quan quản lý chuyên ngành.

- Các quy định khác:

+ Khoảng lùi biên, độ cao nền xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tuân thủ QCVN 01:2021/BXD hiện hành và quy định tại Khoản 5, Điều 38 “Quy định đối với công trình nhà liên kế”; quy định tại Khoản 4, Điều 39 “Quy định đối với nhà biệt thự” của Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014.

+ Hình thức kiến trúc ngoài công trình; Vật liệu và màu sắc công trình; Cây xanh khuôn viên xây dựng; Cổng - tường rào và vỉa hè: Tuân thủ các quy định của Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014.

+ Các quy định quản lý về không gian, kiến trúc, cảnh quan và các quy định khác tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam và các quy định của Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014.

Những nội dung khác của quy hoạch vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2122/QĐ-UB ngày 10/5/2000 của UBND tỉnh và Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 của UBND thành phố Vũng Tàu

Tại Quyết định nói trên, UBND thành phố Vũng Tàu giao chủ đầu tư dự án thông báo nội dung điều chỉnh quy hoạch được duyệt cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường 8 trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với UBND phường 8, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường và đơn vị tư vấn tổ chức công bố công khai việc điều chỉnh quy hoạch được duyệt; lắp dựng panô bản vẽ tổng mặt bằng được duyệt tại khu vực quy hoạch để công khai cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt và để cho các hộ dân có quyền sử dụng đất hợp pháp được thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai, xây dựng theo quy định; Cam kết tạo mọi điều kiện cho các hộ dân tại khu vực quy hoạch được đấu nối và sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến từng lô đất; Đồng thời có trách nhiệm và nghĩa vụ liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu để được hướng dẫn, thực hiện đối với nội dung tuyên xử tại mục 4.6 theo Bản án số 74/2018/DSST ngày 16/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu (thực hiện đăng ký biến động, xác nhận thay đổi quyền sử dụng đất; thủ tục chuyển tên và giao Giấy chứng nhận QSDĐ tương ứng với diện tích đất đã được công nhận quyền sử dụng đất); Liên hệ Sở Xây dựng để được hướng dẫn các thủ tục liên quan kết thúc đầu tư dự án theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, giao Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư tổ chức công bố công khai quy hoạch; phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo đúng quy định hiện hành; Phối hợp với UBND phường 8 quản lý toàn diện không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm căn cứ điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt, cập nhật, điều chỉnh, phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai cho dự án và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Yêu cầu UBND phường 8 có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư và phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt để cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện, quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, theo dõi, kiểm tra và giám sát dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn do mình quản lý.

Đề nghị các hộ dân liên quan có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện đối với nội dung tuyên xử tại mục 4.6 theo Bản án số 74/2018/DSST ngày 16/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu (thực hiện giao Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở; chỉnh lý diện tích đất theo đúng diện tích đang sử dụng trên thực tế); liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu để được hướng dẫn, thực hiện và xác định nghĩa vụ tài chính đất đai phát sinh (nếu có) và phải nộp bổ sung số tiền phát sinh vào ngân sách nhà nước theo quy định đối với đồ án quy hoạch điều chỉnh có sự thay đổi về chức năng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Kết luận thanh tra số 371/KL-TTr ngày 04/11/2019 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng; Thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai, xây dựng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng và pháp luật khác có liên quan; Khi cải tạo nhà ở hoặc xây dựng mới nhà ở riêng lẻ phải lập hồ sơ xin phép xây dựng tuân thủ theo các quy định hiện hành, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan; phải có thỏa thuận việc tổ chức đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị với các cơ quan quản lý chuyên ngành.

 

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất TC21,TC14,TC20 thuộc quy hoạch chi tết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đường Bình Giã, tại phường 8, thành phố Vũng Tàu
11:00:00 | 27-10-2021

Ngày 20/10/2021, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 11750/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất TC21,TC14,TC20 thuộc quy hoạch chi tết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đường Bình Giã, tại phường 8, thành phố Vũng Tàu

Theo đó, Quyết định phạm vi ranh giới điều chỉnh quy hoạch tại lô đát TC21, TC14,TC20 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu với diện tích khoảng 662,67m2 để xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Các nội dung điều chỉnh quy hoạch:

a) Quy hoạch sử dụng đất:

- Điều chỉnh lô đất TC21 từ diện tích 77,6 m2 (thửa đất số 284, tờ bản đồ số 22 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 223788 ngày 14/7/2008) thành diện tích 115,7 m2 (bao gồm diện tích thực tế thửa 284 là 69,5m2 + lô A (12m2) +  lô B (23,4m2) + lô C (6m2) + lô D (1,6m2) + lô H (0,4m2) + lô I (2,8m2) - theo vị trí và diện tích theo sơ đồ vị trí thửa đất do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu lập ngày 30/10/2018).

- Điều chỉnh lô đất TC14 từ diện tích 181,1 m2 (thửa đất số 283, tờ bản đồ số 22 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 223950 ngày 14/7/2008) thành diện tích 155,3 m2 (bao gồm diện tích thực tế thửa 283 là 143,3 m2 + lô E (6,7m2) + lô G (5,3m2) - theo vị trí và diện tích theo sơ đồ vị trí thửa đất do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu lập ngày 30/10/2018).

- Điều chỉnh lô đất TC20 từ diện tích 395,8 m2 (thửa đất số 285, tờ bản đồ số 22 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 223940 ngày 14/7/2008 và Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở số 777472652700516 ngày 20/10/2009) thành khoảng 391,67 m2 (diện tích sẽ được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu đo vẽ và xác định chính xác khi làm thủ tục chỉnh lý diện tích đất theo đúng diện tích đang sử dụng trên thực tế).

b) Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Tại các lô đất điều chỉnh cục bộ, điều chỉnh hệ thống đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho công trình xây dựng phù hợp, đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật với đường giao thông Bình Giã.

c) Thiết kế đô thị:

- Kiến trúc công trình và chỉ giới xây dựng tại từng lô đất điều chỉnh sẽ được thiết kế cụ thể chi tiết trong hồ sơ xin phép xây dựng, trên cơ sở phù hợp với Quy chuẩn, Tiêu chuẩn và thỏa thuận đấu nối với các cơ quan quản lý chuyên ngành.

- Các quy định khác:

+ Khoảng lùi biên, độ cao nền xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tuân thủ QCVN 01:2021/BXD hiện hành và quy định tại Khoản 5, Điều 38 “Quy định đối với công trình nhà liên kế”; quy định tại Khoản 4, Điều 39 “Quy định đối với nhà biệt thự” của Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014.

+ Hình thức kiến trúc ngoài công trình; Vật liệu và màu sắc công trình; Cây xanh khuôn viên xây dựng; Cổng - tường rào và vỉa hè: Tuân thủ các quy định của Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014.

+ Các quy định quản lý về không gian, kiến trúc, cảnh quan và các quy định khác tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam và các quy định của Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014.

Những nội dung khác của quy hoạch vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2122/QĐ-UB ngày 10/5/2000 của UBND tỉnh và Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 của UBND thành phố Vũng Tàu

Tại Quyết định nói trên, UBND thành phố Vũng Tàu giao chủ đầu tư dự án thông báo nội dung điều chỉnh quy hoạch được duyệt cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường 8 trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với UBND phường 8, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường và đơn vị tư vấn tổ chức công bố công khai việc điều chỉnh quy hoạch được duyệt; lắp dựng panô bản vẽ tổng mặt bằng được duyệt tại khu vực quy hoạch để công khai cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt và để cho các hộ dân có quyền sử dụng đất hợp pháp được thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai, xây dựng theo quy định; Cam kết tạo mọi điều kiện cho các hộ dân tại khu vực quy hoạch được đấu nối và sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến từng lô đất; Đồng thời có trách nhiệm và nghĩa vụ liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu để được hướng dẫn, thực hiện đối với nội dung tuyên xử tại mục 4.6 theo Bản án số 74/2018/DSST ngày 16/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu (thực hiện đăng ký biến động, xác nhận thay đổi quyền sử dụng đất; thủ tục chuyển tên và giao Giấy chứng nhận QSDĐ tương ứng với diện tích đất đã được công nhận quyền sử dụng đất); Liên hệ Sở Xây dựng để được hướng dẫn các thủ tục liên quan kết thúc đầu tư dự án theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, giao Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư tổ chức công bố công khai quy hoạch; phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo đúng quy định hiện hành; Phối hợp với UBND phường 8 quản lý toàn diện không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm căn cứ điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt, cập nhật, điều chỉnh, phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai cho dự án và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Yêu cầu UBND phường 8 có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư và phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt để cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện, quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, theo dõi, kiểm tra và giám sát dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn do mình quản lý.

Đề nghị các hộ dân liên quan có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện đối với nội dung tuyên xử tại mục 4.6 theo Bản án số 74/2018/DSST ngày 16/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu (thực hiện giao Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở; chỉnh lý diện tích đất theo đúng diện tích đang sử dụng trên thực tế); liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu để được hướng dẫn, thực hiện và xác định nghĩa vụ tài chính đất đai phát sinh (nếu có) và phải nộp bổ sung số tiền phát sinh vào ngân sách nhà nước theo quy định đối với đồ án quy hoạch điều chỉnh có sự thay đổi về chức năng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Kết luận thanh tra số 371/KL-TTr ngày 04/11/2019 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng; Thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai, xây dựng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng và pháp luật khác có liên quan; Khi cải tạo nhà ở hoặc xây dựng mới nhà ở riêng lẻ phải lập hồ sơ xin phép xây dựng tuân thủ theo các quy định hiện hành, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan; phải có thỏa thuận việc tổ chức đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị với các cơ quan quản lý chuyên ngành.

 

Các tin khác
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất TC21,TC14,TC20 thuộc quy hoạch chi tết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đường Bình Giã, tại phường 8, thành phố Vũng Tàu
11:00:00 | 27-10-2021

Ngày 20/10/2021, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 11750/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất TC21,TC14,TC20 thuộc quy hoạch chi tết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đường Bình Giã, tại phường 8, thành phố Vũng Tàu

Theo đó, Quyết định phạm vi ranh giới điều chỉnh quy hoạch tại lô đát TC21, TC14,TC20 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu với diện tích khoảng 662,67m2 để xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Các nội dung điều chỉnh quy hoạch:

a) Quy hoạch sử dụng đất:

- Điều chỉnh lô đất TC21 từ diện tích 77,6 m2 (thửa đất số 284, tờ bản đồ số 22 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 223788 ngày 14/7/2008) thành diện tích 115,7 m2 (bao gồm diện tích thực tế thửa 284 là 69,5m2 + lô A (12m2) +  lô B (23,4m2) + lô C (6m2) + lô D (1,6m2) + lô H (0,4m2) + lô I (2,8m2) - theo vị trí và diện tích theo sơ đồ vị trí thửa đất do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu lập ngày 30/10/2018).

- Điều chỉnh lô đất TC14 từ diện tích 181,1 m2 (thửa đất số 283, tờ bản đồ số 22 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 223950 ngày 14/7/2008) thành diện tích 155,3 m2 (bao gồm diện tích thực tế thửa 283 là 143,3 m2 + lô E (6,7m2) + lô G (5,3m2) - theo vị trí và diện tích theo sơ đồ vị trí thửa đất do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu lập ngày 30/10/2018).

- Điều chỉnh lô đất TC20 từ diện tích 395,8 m2 (thửa đất số 285, tờ bản đồ số 22 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 223940 ngày 14/7/2008 và Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở số 777472652700516 ngày 20/10/2009) thành khoảng 391,67 m2 (diện tích sẽ được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu đo vẽ và xác định chính xác khi làm thủ tục chỉnh lý diện tích đất theo đúng diện tích đang sử dụng trên thực tế).

b) Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Tại các lô đất điều chỉnh cục bộ, điều chỉnh hệ thống đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho công trình xây dựng phù hợp, đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật với đường giao thông Bình Giã.

c) Thiết kế đô thị:

- Kiến trúc công trình và chỉ giới xây dựng tại từng lô đất điều chỉnh sẽ được thiết kế cụ thể chi tiết trong hồ sơ xin phép xây dựng, trên cơ sở phù hợp với Quy chuẩn, Tiêu chuẩn và thỏa thuận đấu nối với các cơ quan quản lý chuyên ngành.

- Các quy định khác:

+ Khoảng lùi biên, độ cao nền xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tuân thủ QCVN 01:2021/BXD hiện hành và quy định tại Khoản 5, Điều 38 “Quy định đối với công trình nhà liên kế”; quy định tại Khoản 4, Điều 39 “Quy định đối với nhà biệt thự” của Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014.

+ Hình thức kiến trúc ngoài công trình; Vật liệu và màu sắc công trình; Cây xanh khuôn viên xây dựng; Cổng - tường rào và vỉa hè: Tuân thủ các quy định của Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014.

+ Các quy định quản lý về không gian, kiến trúc, cảnh quan và các quy định khác tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam và các quy định của Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014.

Những nội dung khác của quy hoạch vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2122/QĐ-UB ngày 10/5/2000 của UBND tỉnh và Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 của UBND thành phố Vũng Tàu

Tại Quyết định nói trên, UBND thành phố Vũng Tàu giao chủ đầu tư dự án thông báo nội dung điều chỉnh quy hoạch được duyệt cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường 8 trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với UBND phường 8, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường và đơn vị tư vấn tổ chức công bố công khai việc điều chỉnh quy hoạch được duyệt; lắp dựng panô bản vẽ tổng mặt bằng được duyệt tại khu vực quy hoạch để công khai cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt và để cho các hộ dân có quyền sử dụng đất hợp pháp được thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai, xây dựng theo quy định; Cam kết tạo mọi điều kiện cho các hộ dân tại khu vực quy hoạch được đấu nối và sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến từng lô đất; Đồng thời có trách nhiệm và nghĩa vụ liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu để được hướng dẫn, thực hiện đối với nội dung tuyên xử tại mục 4.6 theo Bản án số 74/2018/DSST ngày 16/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu (thực hiện đăng ký biến động, xác nhận thay đổi quyền sử dụng đất; thủ tục chuyển tên và giao Giấy chứng nhận QSDĐ tương ứng với diện tích đất đã được công nhận quyền sử dụng đất); Liên hệ Sở Xây dựng để được hướng dẫn các thủ tục liên quan kết thúc đầu tư dự án theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, giao Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư tổ chức công bố công khai quy hoạch; phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo đúng quy định hiện hành; Phối hợp với UBND phường 8 quản lý toàn diện không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm căn cứ điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt, cập nhật, điều chỉnh, phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai cho dự án và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Yêu cầu UBND phường 8 có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư và phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt để cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện, quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, theo dõi, kiểm tra và giám sát dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn do mình quản lý.

Đề nghị các hộ dân liên quan có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện đối với nội dung tuyên xử tại mục 4.6 theo Bản án số 74/2018/DSST ngày 16/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu (thực hiện giao Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở; chỉnh lý diện tích đất theo đúng diện tích đang sử dụng trên thực tế); liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu để được hướng dẫn, thực hiện và xác định nghĩa vụ tài chính đất đai phát sinh (nếu có) và phải nộp bổ sung số tiền phát sinh vào ngân sách nhà nước theo quy định đối với đồ án quy hoạch điều chỉnh có sự thay đổi về chức năng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Kết luận thanh tra số 371/KL-TTr ngày 04/11/2019 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng; Thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai, xây dựng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng và pháp luật khác có liên quan; Khi cải tạo nhà ở hoặc xây dựng mới nhà ở riêng lẻ phải lập hồ sơ xin phép xây dựng tuân thủ theo các quy định hiện hành, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan; phải có thỏa thuận việc tổ chức đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị với các cơ quan quản lý chuyên ngành.

 

Các tin khác