Tiền ký quỹ đới các công ty du lịch lữ hành giảm đến 80% đến hết ngày 31/12/2023
11:26:00 | 01-11-2021

Nghị định 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 sửa của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. Mức tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định mới này được giảm 80% đến hết ngày 31/12/2023.

Theo đó, Nghị định 94 quy định mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành mới: (1) Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 20 triệu đồng so với mức cũ là 100 triệu đồng; (2) Còn mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là  50 triệu đồng so với mức cũ là 250 triệu đồng; Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài là 100 triệu đồng so với mức cũ là 500 triệu đồng và Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 100 triệu đồng so với mức cũ là 500 triệu đồng.

Chính phủ cũng đã đề nghị Ngân hàng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đã cấp cho doanh nghiệp, cấp mới Giấy chứng nhận tiền ký quỹ theo mức ký quỹ nêu trên và hoàn trả số tiền chênh lệch giữa mức ký quỹ theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và Nghị định 94/2021/NĐ-CP cho doanh nghiệp kể từ ngày Nghị định 94/2021/NĐ-CP có hiệu lực. Đồng thời, gửi danh sách, thông tin doanh nghiệp đã tiến hành đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định trong thời gian 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

Các công ty lữ hành đón khách du lịch sẽ được giảm 80% tiền ký quỹ

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP có thể đổi Giấy chứng nhận theo mức quy định tại Nghị định 94/2021/NĐ-CP và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi và từ ngày 01/01/2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mức ký quỹ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi. Nghị định 94/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành và mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện đến hết ngày 31/12/2023. Từ ngày 01/01/2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247