Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
08:34:00 | 05-10-2021

Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 24/8/2021 của Thành ủy Vũng Tàu về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”, ngày 27/9/2021 vừa qua, UBND Thành Phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 7252/KH-UBND về việc Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 24/8/2021 của Thành ủy Vũng Tàu về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, nhân viên, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch:

Thứ nhất: Công an Thành phố Vũng Tàu chủ động phối hợp với các ban, ngành có liên quan và UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân; thường xuyên nghiên cứu, đổi mới phương pháp tuyên truyền để phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn, lĩnh vực, khu dân cư; lồng ghép nội dung tuyên truyền PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm trong nhà trường và các cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp, bậc học; tăng cường xây dựng, phát các tin, bài hướng dẫn các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn PCCC tới từng hộ gia đình, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, người lao động; Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC sâu rộng gắn với phương châm “bốn tại chỗ”; Tăng cường công tác phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy, sớm công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, cảnh giác cho người dân; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định an toàn PCCC để xảy ra cháy, nổ; Phối hợp với Phòng PC07 – Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, phương án PCCC, chú trọng địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ,.... Thường xuyên tổ chức diễn tập phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH, trong đó hàng năm tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Thứ 2: Văn phòng HĐND và UBND Thành phố phối hợp với Công an thành phố, tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên; trình UBND thành phố phê duyệt, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp phường, xã thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 30/7/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”.

Thứ 3: Phòng Văn hóa và thông tin chủ trì phối hợp với Công an thành phố, các cơ quan truyền thanh và UBND các phường, xã xây dựng, dành thời lượng, ưu tiên bố trí các khung giờ phát các tin, bài tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp, kỹ năng về PCCC và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin (mạng xã hội, video, clip…) trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, các phương pháp, biện pháp PCCC và CNCH.

Thứ 4: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Công an thành phố xây dựng tài liệu, giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH, lồng ghép nội dung tuyên truyền PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm trong nhà trường và các cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp, bậc học.

Thứ 5: Phòng Quản lý Đô thị chủ trì phối hợp với Công an thành phố tham mưu UBND thành phố rà soát, sửa đổi, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch hạ tầng PCCC của thành phố; thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với quy hoạch hạ tầng PCCC, chú trọng xây dựng mạng lưới giao thông và hệ thống cấp nước đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy.

Thứ 6: Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với Công an thành phố tham mưu UBND thành phố phối hợp với Sở Công thương rà soát, lập kế hoạch di dời các kho chứa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng, chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người, bảo đảo khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC; Phối hợp với Công an thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn để chủ động phòng ngừa cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

Thứ 7: Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Công an thành phố thẩm định dự trù kinh phí, bố trí đầu tư ngân sách cho hoạt động PCCC từ nguồn ngân sách địa phương trình UBND thành phố phê duyệt theo đúng quy định.

Thứ 8: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành Phố Vũng Tàu chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cấp Đảng, chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào PCCC gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản trong cụm dân cư, cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn PCCC; củng cố và nhân rộng mô hình cụm dân cư an toàn PCCC gắn với mô hình liên gia tự quản trong phòng chống tội phạm.

Thứ 9:Các Ban, nghành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH nhằm vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng và trách nhiệm đối với công tác PCCC và CNCH từ đó tự giác, tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH; tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tế, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở theo quy định của Luật PCCC; chủ động đầu tư kinh phí cho các hoạt động PCCC, trang bị phương tiện PCCC; tự tổ chức kiểm tra và duy trì các điều kiện đảm bảo công tác PCCC và CNCH của cơ quan, tổ chức mình.

Thứ 10: UBND các phường, xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về PCCC theo phân cấp; tăng cường công tác điều tra cơ bản, lập hồ sơ quản lý đối với các cơ sở thuộc phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/ND-CP trên địa bàn phụ trách, tránh tình trạng bỏ lọt cơ sở thuộc diện quản lý; Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Vũng Tàu và các cơ quan, tổ chức có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH; công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy; công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH; công tác lập, thực tập phương án chữa cháy; công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy; công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra trên địa bàn; Bố trí kinh phí trong dự toán kinh phí hàng năm để bảo đảm thực hiện công tác PCCC và CNCH của địa phương; Thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở của các cơ quan hành chính, lực lượng PCCC dân phòng; định kỳ kiểm tra, bổ sung, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, dụng cụ PCCC và CNCH tại cơ quan, phương tiện, dụng cụ tại các đội PCCC dân phòng; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án kịp thời phối hợp xử lý khi có các tình huống cháy, nổ, sự cố xảy ra trên địa bàn./.

Trích: Lê Ngân, BBT