Bà Rịa-Vũng Tàu trong nhóm 3, gồm 24 tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái
03:08:00 | 28-11-2021

Trên cơ sở Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025. UBND tỉnh BR-VT cũng đã ban hành Quyết định 3213/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hiện nay một số bộ phận người dân nhất là người dân vùng biển, người có điều kiện kinh tế khá… trên địa bàn tỉnh BR-VT vẫn còn mong muốn “phải có con trai”, tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”, “phải có con trai để nối dõi tông đường” vẫn còn phổ biến. Tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh mặc dù được kéo giảm nhưng chưa thật sự bền vững, chưa trở về mức sinh học bình thường.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch của UBND tỉnh là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các qui định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi; tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội với việc thực thi các qui định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 giảm tốc độ gia tăng tỷ số giới tính tỉnh khi sinh và đưa tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh về mức tự nhiên từ 103-106 bé trai sinh ra sống/100 bé gái một cách bền vững.

Các hoạt động trong Kế hoạch của UBND Tỉnh bao gồm: Tăng cường truyền thông, vận động, giáo dục, thuyết phục người dân nhận thức đúng về bình đẳng giới là quan trọng nhất nhằm từng bước làm thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái để mọi người sẽ tự giác không tham gia quá trình lựa chọn giới tính trước sinh, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, trẻ em gái trong gia đình và xã hội. Có chính sách ưu tiên đối với phụ nữ, để phụ nữ có cơ hội phát triển khẳng định bản thân trong xã hội. ; Biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh; Đưa nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh vào trường chính trị, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và trường y trên địa bàn tỉnh; Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; Các hoạt động đào tạo, tập huấn về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT