Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
01:57:00 | 13-01-2022

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Thực hiện Công văn số 1041-CV/TU ngày 08/11/2021 của Thành ủy Vũng Tàu về tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 06/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 10/01/2021, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 06/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

 

Ngành y tế thành phố Vũng Tàu luôn nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân; Chủ động phối hợp với các sở, ngành của Tỉnh xây dựng hệ thống y tế thành phố công bằng, chất lượng, hiệu quả; đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng có chất lượng; Bảo đảm mọi người dân thành phố Vũng Tàu đều được chăm sóc sức khoẻ.

Chỉ tiêu đến năm 2025: Tuổi thọ trung bình khoảng 76,95 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 67 năm; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số. T lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%; Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95% với 12 loại vắc xin triển khai tiêm cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn; Giảm t suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi xuống 14‰; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi xuống 8‰; Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 17%. T lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 12%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167 cm, nữ 156 cm; Phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khoẻ; 95% Trạm y tế xã, phường thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%; Tốc độ tăng dân số ở mức 1,03%; mức giảm tỷ lệ sinh 0,05‰; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 99%; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn dưới 5%.

Chỉ tiêu đến năm 2030: Tuổi thọ trung bình khoảng 77,45 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 68 năm; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số. T lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%; Bảo đảm t lệ tiêm chủng mở rộng đạt trên 95% với 14 loại vắc xin. Giảm t suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn dưới 13‰; dưới 1 tuổi còn 7‰; Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 15%; khống chế t lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 10%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ 157,5 cm; Phấn đấu trên 95% dân số được quản lý sức khoẻ; 100% trạm y tế xã, phường thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%; Cơ bản chấm dứt các dịch bệnh HIV/AIDS, lao và loại trừ sốt rét.

Nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền các cấp, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở; Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố; Đẩy mạnh phát triển ngành Dược và thiết bị y tế; Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao và các nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; Đưa các chỉ tiêu, nội dung nhiệm vụ thực hiện chính sách y tế, dân số vào hoạch công tác hàng năm và theo giai đoạn nhiệm kỳ của đơn vị, địa phương; tổ chức triển khai, thực hiện các Đề án, Chương trình có liên quan đảm bảo hiệu quả; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn quản lý.

Phòng Y tế và Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các phường, xã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiêm vụ đảm bảo theo đúng yêu cầu, tiến độ đã đề ra; Tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ được phân công, chủ động đề xuất kịp thời với UBND thành phố Vũng Tàu giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; Tham mưu UBND Thành phố theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện; định kỳ báo cáo, kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch này.

Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp, hướng dẫn UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, Nghị quyết 137/NQ-CP, Chương trình hành động số 29-CTr/TU và Kế hoạch số 263-KH/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vũng Tàu nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch này.

          UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện; Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Phòng Y tế) trước ngày 30/11 để tổng hợp báo cáo Thành ủy và UBND Tỉnh./.

                                                                                         Tin, ảnh: Bằng Lăng, BBT