Cải cách hành chính năm 2022: Mức độ hài lòng của người dân là thước đo
09:31:00 | 17-01-2022

Cải cách hành chính năm 2022: Mức độ hài lòng của người dân là thước đo

Xác định cải cách hành chính là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, thành phố Vũng Tàu đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức, chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức tại UBND các phường, xã. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế.

 

 

(Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại

bộ phận 01 cửa của UBND thành phố Vũng Tàu)

Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng vừa ban hành kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, giai đoạn 2021 – 2025, với nhiều mục tiêu cơ bản trong cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính nhằm góp phần đưa vị thế của thành phố Vũng Tàu trong vấn đề cải cách hành chính hướng đến tinh gọn, hiện đại hơn, giảm áp lực cho người dân khi đến giao dịch. Mục đích của kế hoạch là đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp nhằm thu thập các thông tin góp ý của người dân, tổ chức để đánh giá khách quan việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố. Qua đó, phát huy vai trò giám sát của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; Thông qua kết quả góp ý của người dân và tổ chức, UBND thành phố Vũng Tàu nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, cá nhân để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng các dịch vụ hành chính công và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn thành phố ngày càng tốt hơn trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức.

Tại thành phố Vũng Tàu, các yếu tố đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước bao gồm 5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công: Tiếp cận dịch vụ hành chính công; Thủ tục hành chính; Công chức, viên chức giải quyết TTHC; Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; Tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị. Cụ thể: Tìm hiểu thông tin, tiếp cận dịch vụ, đánh giá chất lượng cung cấp thông tin về dịch vụ, sự hài lòng đối với thông tin về dịch vụ và cơ sở vật chất tại nơi cung cấp dịch vụ hành chính; Thủ tục hành chính: Đánh giá việc niêm yết công khai TTHC, thành phần hồ sơ, phí, lệ phí người dân, tổ chức phải nộp, thời hạn giải quyết và sự hài lòng về TTHC; Công chức, viên chức giải quyết TTHC: Đánh giá về thái độ phục vụ, hiệu quả giải quyết công việc của công chức, viên chức và sự hài lòng đối với sự phục vụ của công chức, viên chức trong thực hiện TTHC; Đánh giá kết quả người dân, tổ chức nhận được kết quả từ cơ quan hành chính nhà nước, thời gian giải quyết công việc, chi phí người dân, tổ chức phải trả để giải quyết công việc và sự hài lòng về kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước; Đánh giá chung và lựa chọn giải pháp: Đánh giá chung về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với quá trình giải quyết hồ sơ của công chức, viên chức. Các nội dung cần cải thiện để nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, thước đo sẽ là mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính phải đạt tối thiểu 85%, để phản ánh hiệu quả trong việc cải cách thủ tục hành chính. Riêng giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đạt tối thiểu 84%, ít nhất 90% thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố danh mục, công khai và cập nhật kịp thời. Người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ phải đạt 35%.

Trong năm 2022, thành phố Vũng Tàu sẽ tập trung đơn giản hóa các thủ tục hành chính thực hiện không hiệu quả thường gặp lâu nay như: Không có hồ sơ phát sinh hoặc là rào cản, tốn kém chi phí người dân, doanh nghiệp... Loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; loại bỏ các thành phần hồ sơ không hợp lý; tích hợp các mẫu đơn, tờ khai có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử…

Theo lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu thì: Năm 2022, thành phố Vũng Tàu đang tiếp tục hướng đến mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo là “lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo CCHC”, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời thực hiện đổi mới cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo Quyết định 468 ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố Vũng Tàu đã đề ra một số giải pháp thiết thực, quyết liệt nhằm mang lại sự hài lòng cao cho người dân, doanh nghiệp. Trọng tâm là tiếp tục cắt giảm, rút gọn thời gian giải quyết TTHC, nhất là những TTHC thuộc lĩnh vực phát sinh nhiều thành phần hồ sơ, phức tạp. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa quy trình, kết quả giải quyết TTHC nhằm tạo cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung cho các cấp chính quyền, tạo thuận lợi cho quá trình tra cứu, quản lý của cả cơ quan nhà nước và người dân. Với những cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực nhận được sự hài lòng thấp của người dân, tổ chức, cần tăng cường kiểm tra, đánh giá, xác định nguyên nhân, thực trạng để tìm ra giải pháp khắc phục cụ thể, áp dụng nhiều phương pháp đo lường sự hài lòng qua các hình thức khác nhau nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và thực hiện TTHC nhanh chóng, thuận tiện.

Với những nỗ lực không ngừng, các cấp chính quyền tại thành phố Vũng Tàu đã và đang tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC, tạo sự hài lòng của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Và Cải cách hành chính năm 2022 này sẽ lấy mức độ hài lòng của người dân là thước đo./.

                                                                                      Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT