Thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ
07:28:00 | 20-05-2022

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

          Thực hiện Công văn số 5436/UBND-VP ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh, ngày 19/5/2022 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 4220/UBND-VP về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

 

Nhằm tiếp tục triển khai Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 theo Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022;

Theo đó, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thứ nhất: Kể từ ngày 20/5/2022, tất cả hồ sơ thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là hồ sơ thủ tục nội bộ) sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh; không nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp (trừ các thủ tục chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4).

Hồ sơ thủ tục nội bộ gồm: hồ sơ do cơ quan nhà nước này (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp) nộp cho cơ quan nhà nước khác; hồ sơ do các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước nộp cho cơ quan nhà nước.

 Thứ 2: Giao các phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND Thành phố quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục nội bộ. Lập danh mục thủ tục nội bộ không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp để thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố biết và thực hiện.

Thứ 3: Giao UBND các phường, xã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc trong việc khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến với các thủ tục nội bộ, không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

Thứ 4: Giao Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố, cấp xã không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước đối với các thủ tục nội bộ đã được cung ứng mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Thứ 5: Giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị kịp thời tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                Tin: Bằng Lăng, BBT