Thành phố Vũng Tàu: Chú trọng công tác cải cách hành chính đối với chính quyền cấp phường, xã.
09:06:00 | 27-05-2022

Thành phố Vũng Tàu: Chú trọng công tác cải cách hành chính đối với chính quyền cấp phường, xã.

Có thể thấy rằng, trong hệ thống chính quyền các cấp, chính quyền cơ sở phường, xã có vai trò, vị trí và ý nghĩa rất quan trọng trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước vào thực tiễn đời sống xã hội, là nơi trực tiếp phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khai thác tiềm năng tại chỗ ở địa ph­ương trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, tạo điều kiện cho nhân dân địa phương xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, thành phố Vũng Tàu luôn quan tâm chú trọng đến công tác cải cách hành chính đối với chính quyền cấp phường, xã. Việc triển khai thực hiện phải đồng bộ trên tất cả các nhiệm vụ từ cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

 

(Bộ phận một cửa của UBND phường 9, thành phố Vũng Tàu trong giờ hành chính)

Những năm qua, tại UBND các phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính và đã triển khai tuyên truyền qua nhiều hình thức để đội ngũ CBCC, người lao động nhận thức rõ hơn về nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như để các tổ chức và công dân tiếp cận, nắm rõ hơn về thủ tục hành chính. Qua các báo cáo kiểm tra thực tế của Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu tại một số phường, xã cho thấy việc giải quyết TTHC cơ bản kịp thời, đúng quy định, tạo được sự đồng tình ủng hộ của người dân, doanh nghiệp. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) ngày càng được nâng cao và chuẩn hóa theo quy định, công nghệ thông tin được ứng dụng trong giải quyết công việc, nên việc giải quyết TTHC ngày một hiệu quả. Cụ thể, năm 2021 vừa qua, tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 17 phường, xã của thành phố: Tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận là 102.789  hồ sơ, đã giải quyết 102.754 hồ sơ (chiếm 99,96%), chưa giải quyết 35 hồ sơ (chiếm 0,04%). Hồ sơ đúng hẹn 102.709 hồ sơ (đạt 99,95%).

Chính quyền cấp xã tại thành phố Vũng Tàu đã chọn cải cách TTHC là khâu đột phá với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CCHC”. Trong thời gian qua, hầu hết các phường, xã luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để giảm bớt thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân. Qua báo cáo về công tác giải quyết TTHC cấp xã cho thấy, tỷ lệ giải quyết đúng hạn trong 04 tháng đầu năm 2022 đạt 100%. Hầu hết các TTHC như chứng thực, hộ tịch… được quy định giải quyết từ 1 đến 2 ngày, thì nay người dân có thể được nhận kết quả ngay. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt từ 20 đến 25%. Việc niêm yết công khai các TTHC cũng được các phường, xã thực hiện nghiêm túc, đúng với quy định, niêm yết đầy đủ theo quy định tại nơi thuận tiện để cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện. Hiện nay, Tổng số cán bộ, công chức cấp xã được giao tại thành phố Vũng Tàu là 390 biên chế, trong đó: cán bộ: 167 biên chế, công chức 223 biên chế; hiện có 349 người trong đó: cán bộ 164 người, công chức 185 người.

Theo Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu thì: Qua kiểm tra thực tế tại một số phường, xã trên địa bàn thành phố cho thấy, các đơn vị đều ban hành văn bản để cụ thể hóa các văn bản cải cách hành chính của cấp trên; văn bản quy phạm pháp luật do cấp xã ban hành chất lượng ngày càng cao; thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, thống kê đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và được niếm yết công khai tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch; cơ chế một cửa được duy trì hoạt động; việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản kịp thời, đúng quy định tạo được sự đồng tình ủng hộ của người dân, doanh nghiệp; chức năng nhiệm vụ được phân công cụ thể, rõ ràng, đúng với chuyên môn, nghiệp vụ của từng cán bộ, công chức nên giải quyết công việc ngày một hiệu quả; trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, công chức ngày được nâng cao và chuẩn hóa theo quy định; công nghệ thông tin được ứng dụng trong giải quyết công việc. Trong cải cách TTHC ở cấp xã, điều người dân quan tâm nhất chính là ở tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại các bộ phận “một cửa” thì cũng đã có nhiều chuyển biến. Nếu như trước đây việc người dân đến phường, xã làm TTHC còn nặng ở yếu tố “xin, cho” thì đang từng bước hình thành yếu tố phục vụ. Những TTHC có yếu tố phức tạp, cán bộ phải có trách nhiệm hướng dẫn để người dân nhanh chóng hoàn thành hồ sơ. Ở hầu hết các phường, xã của thành phố việc đánh giá chất lượng cán bộ đều thông qua những kết quả giải quyết TTHC cho người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác cải cách hành chính của cấp xã tại thành phố Vũng Tàu còn một số hạn chế. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức tuy được nâng lên nhưng chưa đồng đều, vẫn còn cán bộ chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Công chức tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều kiêm nhiệm. Công nghệ thông tin đã được đầu tư ứng dụng nhưng chưa tương xứng với yêu cầu hiện nay nên việc thực hiện công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả chưa cao. Với những hạn chế, khó khăn trên, thời gian tới, ngoài sự nỗ lực, trách nhiệm của từng đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính thì cần sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ cấp trên về đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính, cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Để nâng cao chất lượng công tác CCHC trong năm 2022 và những năm tiếp theo, 17 phường, xã của thành phố Vũng Tàu tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ, của tỉnh, thành phố về tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Thực hiện tốt mối quan hệ công tác với các ngành cấp trên và cơ sở; từ đó phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, cũng như những vấn đề hành chính tại địa phương, đơn vị mình. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các phường, xã về công tác cải cách hành chính, góp phần hạn chế các thiếu sót, chậm trễ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thông qua kiểm tra, sẽ kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện, từng bước thiết lập kỷ luật, kỷ cương hành chính; từ đó, đã nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp xã khi tiếp nhận và giải quyết công việc cho tổ chức, công dân đã được quan tâm đúng mức. Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về thực hiện kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến TTHC. Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính./.

                                                                                              Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT