Chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
09:08:00 | 27-05-2022

Chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Ngày 23/5/2022, UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Công văn số 4331/UBND-TP gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các phường, xã về việc chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, trong thời gian qua, công tác xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

 

Tuy nhiên, qua công tác quản lý, kiểm tra, theo dõi và phản ánh của các cơ quan, địa phương thì tình trạng VPHC còn nhiều, người có thẩm quyền xử lý VPHC ở các cấp, đặc biệt là ở cấp xã còn chưa tuân thủ quy định của pháp luật dẫn đến nhiều khó khăn khi thi hành quyết định xử phạt và khắc phục hậu quả…nhất là trên các lĩnh vực đất đai, trật tự xay dựng, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, trật tự lòng, lề đường, vệ sinh môi trường…

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên nhằm thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về xử lý VPHC, đưa công tác xử lý VPHC đi vào nề nếp, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến công tác xử lý VPHC bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ của cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang; các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố hiểu rõ, thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất hành vi VPHC và thiệt hại do hành vi VPHC gây ra. Các chủ thể có thẩm quyền xử lý VPHC nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật xử lý VPHC, đặc biệt trong việc lập biên bản, ra quyết định xử phạt phải đảm bảo đúng đối tượng, hành vi vi phạm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền và sử dụng biểu mẫu theo đúng quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, đơn vị chức năng, cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các phường, xã tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra công tác xử phạt VPHC; phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm đầu mối thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao; triển khai thi hành quyết định xử lý VPHC thuộc thẩm quyền đảm bảo kịp thời, đúng thời hạn; xử lý triệt để trường hợp đã quá thời hạn nhưng chưa thi hành xong quyết định xử phạt hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Công an thành phố, Phòng tư pháp thành phố tăng cường công tác tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thi hành pháp luật xử lý VPHC; bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC theo thẩm quyền; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý xử lý VPHC trên địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND các phường, xã tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại địa phương; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm trên địa bàn…/.

                                                                                                  Tin: Bằng Lăng, BBT