Xây dựng con người Vũng Tàu yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo
10:33:00 | 02-08-2022

Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định được vai trò, vị trí của nguồn lực con người trong phát triển đất nước, phát triển thành phố Vũng Tàu, nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu của con người Vũng Tàu để có phương hướng phát triển là yêu cầu cấp thiết trong việc tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố Vũng Tàu xác định xây dựng, phát triển và hoàn thiện các chuẩn mực giá trị con người Vũng Tàu với những phẩm chất: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo là một trong những nhiệm vụ, chiến lược trọng tâm, lâu dài. Những năm qua, việc xây dựng con người Vũng Tàu là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố Vũng Tàu, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư tham gia xây dựng con người Vũng Tàu “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” trong đó tập trung xây dựng con người Vũng Tàu phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

 

Ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu nỗ lực cho phát triển con người toàn diện

trong tương lai - Ảnh: Trường Tiểu học Hạ Long trong ngày tổng kết năm học 2021-2022

Để xây dựng con người Vũng Tàu yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, thành phố Vũng Tàu đã và đang thực hiện các nội dung quan trọng như: Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp. Tăng cường giáo dục thẩm mỹ, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng xã hội cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình để gia đình thực sự là nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng.

 

Trong công tác giáo dục, năm 2022, UBND thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 3 (lần 1) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong năm học 2022-2023; Tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở ngành Giáo dục có 863/893 sáng kiến được công nhận, chọn cử 93 sáng kiến dự thi cấp Tỉnh. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học thành phố Vũng Tàu lần thứ XII, kết quả: 222/248 giáo viên dự thi được công nhận giáo viên dạy giỏi Thành phố, tỷ lệ 89.5%, tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, kết quả: có 30/40 giáo viên dự thi được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, tỷ lệ 75.5%, Thành phố đạt giải Nhất toàn đoàn. Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS, công nhận được 40 giáo viên/61 giáo viên dự thi, chiếm tỷ lệ 65,6%. Thực hiện dạy tiếng Anh hệ 10 năm từ năm học 2018-2019, các trường tiếp tục thực hiện dạy chương trình bổ trợ nghe/nói 2 tiết/tuần đối với môn tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 9 theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn. Tổ chức Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cho học sinh THCS cấp Thành phố, công nhận được 10/20 dự án dự thi, 04/06 dự án dự thi đạt giải cấp Tỉnh. Tổ chức thành công kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, Olympic 27/4 lớp 7, 8 và lớp nguồn, kết quả 117/644 học sinh tham gia đạt học sinh giỏi cấp thành phố, tham gia kỳ thi cấp Tỉnh có 116/167 học sinh tham dự đạt giải, tỷ lệ 73% trên số học sinh dự thi. Đề xuất UBND Tỉnh cấp học bổng cho 77 học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi và Olympic 27/4 cấp Tỉnh (giải nhất, nhì) và học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Triển khai tổ chức chuyên đề thành phố bộ môn khoa học tự nhiên. Thành phố ban hành Kế hoạch khảo sát trình độ tiếng Anh A2 đối với học sinh lớp 8, 9 giai đoạn 2022-2025.

 

Bên cạnh đó, thành phố Vũng Tàu đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đến với các tầng lớp nhân dân. Nâng cao hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở khu dân cư gắn với việc xây dựng “phường, xã phù hợp với trẻ em” và lồng ghép với các hoạt động của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng gia đình, khu dân cư theo hướng tiêu chí tiêu biểu. Tích cực vận động nhân dân phát huy nội lực, chung tay cùng chính quyền các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn tại địa phương. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tuân thủ các quy định trong hương ước, quy ước. Phát huy tinh thần trách nhiệm và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xóa bỏ các tập quán lạc hậu, không phù hợp; Nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Đẩy mạnh việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội cũng như gắn kết xây dựng đời sống văn hóa với các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn khác.

 

Tuổi trẻ thành phố Vũng Tàu tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện

 

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu thì: Xây dựng con người Vũng Tàu với tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội mang những nét đặc trưng nhân ái, nghĩa tình là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cơ bản, lâu dài của Đảng bộ và chính quyền thành phố. Trước hết là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, tiến bộ, văn minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cơ bản, lâu dài của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vũng Tàu.

 

Có thể thấy rằng, xây dựng con người Vũng Tàu nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vũng Tàu. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình... nhất là cán bộ, đảng viên. Trong chiến lược hành động hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vũng Tàu luôn đề cao giá trị truyền thống nhân ái, nghĩa tình và sức sáng tạo đặc trưng của văn hóa ứng xử. Từ những hình ảnh, việc làm bắt gặp hàng ngày, qua những câu chuyện đã lan tỏa những giá trị mới của văn hóa thích ứng với yêu cầu phát triển xã hội. Thành phố luôn khuyến khích các địa phương, các ngành, đoàn thể căn cứ vào khả năng ngân sách và các nguồn xã hội hóa hỗ trợ trang thiết bị hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hóa; các khu phố văn hóa; phường văn minh đô thị. Vận động tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng đời sống văn hóa; thường xuyên duy trì hoạt động của trung tâm Văn hóa- thể thao, trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng, nhà Văn hóa- khu thể thao. Phát động rộng rãi các mô hình tổ chức, hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện sinh hoạt, lứa tuổi và nhu cầu của người dân ở khu dân cư./.

                                                                                              

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT