Nông nghiệp sinh thái- Nông thôn hiện đại-Nông dân văn minh là hướng phát triển trong Nghị quyết 19-NQ/TW
10:51:00 | 03-08-2022

Khi đánh giá tình hình trong Nghị quyết số 19-NQ/TW BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu rõ: Nông nghiệp tiếp tục phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, là trụ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực; bước đầu đã hình thành cực tăng trưởng kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo; khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo tại các đô thị lớn; GDP nông nghiệp đạt 3,01%/năm, năng suất lao động tăng 4 lần; Xuất khẩu nông sản năm 2021 là 48,6 tỉ USD; 10 triệu người được học nghề, GDP/đầu người tăng 4,5 lần.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết hướng của Trung ương trong Nghị quyết 19-NQ/TW là nông nghiệp sinh thái- nông thôn hiện đại-nông dân văn minh, thự hiện tốt mối quan hệ nông nghiệp – nông dân – nông thôn, nông dân có vị trí quyết định với nhiệm vụ nông nghiệp là lợi thế quốc gia xây dựng nông thôn hiện đại. Quan điểm của Đảng là nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh. Xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; môi trường xanh, sạch, đẹp; đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Việc sản xuất muối của nông dân Long Sơn nếu được đầu tư hiện đại sẽ nâng cao năng suất, giảm nhân lực cho nông dân

Cũng theo Nghị quyết 19-NQ/TW thì tục tiêu tổng quát đến năm 2030: Nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, quy mô sản xuất hàng hoá nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng GDP ngành Nông nghiệp phấn đấu đạt bình quân khoảng 3%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân từ 5,5 - 6%/năm. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn phấn đấu đạt bình quân trên 10%/năm. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%, trong đó, phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên 70%, trong đó phấn đấu 35% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 phấn đấu tăng gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020. Tỉ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 80%. Với 9 nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết đã cụ thể hóa việc ứng dụng công nghệ cho nông dân, nông thôn, phát triển nông thôn mới theo hướng đô thị hóa hiện đại.

 

Ông Nguyễn Phủ Liệt, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 3, xã Long Sơn cho rằng với một xã vừa đạt chuẩn Nông thôn mới, người dân trong xã rất phấn khởi, tuy nhiên việc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng hạ tầng là vấn đề người dân đang quan tâm, đối với Long Sơn dự án hóa dầu được đầu tư lớn, người dân rất mong con em địa phương có việc làm ổn định nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và cùng góp sức xây dựng nông thôn mới. Khi đề cập đến việc phát triển nông nghiệp Long Sơn, ông Liệt cho rằng với lợi thế là nuôi trồng thủy sản như cá lồng bè, hàu và làm muối, việc đầu tư nông nghiệp công nghệ cao và đầu ra cho sản phẩm là mong chờ của người dân Long Sơn.

 

Để Nghị quyết 19-NQ/TW đi vào cuộc sống chính quyền các cấp sẽ cụ thể hóa Nghị quyết để phát triển nông thôn đi theo đúng hướng để nông thôn Việt Nam sẽ hiện đại- Nông dân văn minh./.

 

Bài, ảnh: Thắng Cảnh, BBT