Vũng Tàu quy định quản lý đồ án điều chỉnh Khu du lịch Vũng Tàu Regency
09:58:00 | 18-08-2022

Để đảm bảo quản lý việc đầu tư xây dựng theo đúng nội dung đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với Chủ đầu tư xây dựng quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Vũng Tàu Regency tại phường 10, phường 11. 

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể của dự án đã được phê duyệt thông qua

Hiện nay, quy định này đã được hoàn chỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu đã có quyết định 10693/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 phê duyệt và ban hành “Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Vũng Tàu Regency tại phường 10, phường 11, thành phố Vũng Tàu” để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Vũng Tàu Regency tại phường 10, phường 11, thành phố Vũng Tàu, quy định có 03 Chương, 12 Điều và Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 15/8/2022./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT