Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ sẽ góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ
06:37:00 | 19-09-2022

Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được quan tâm chú trọng. Với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, sự cố gắng của các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan báo chí, truyền thông và nhất là vai trò quan trọng của quần chúng, nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Cán bộ, công chức cơ bản có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã từng bước được kiềm chế, góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ trên địa bàn thành phố.

 

(Kế hoạch sử dụng đất, đầu tư xây dựng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được trả lời công khai tại các buổi Tiếp xúc cử tri ở các địa phương - Ảnh: Tiếp xúc cử tri tại phường Nguyễn An Ninh năm 2022)

 

Theo báo cáo của UBND thành phố Vũng Tàu thì năm 2021 vừa qua, kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn thành phố là: Số người phải kê khai tài sản, thu nhập: 335;  Số người đã kê khai tài sản, thu nhập: 335; Số bản kê khai đã được công khai: 335, đạt 100%; trong đó: 260 bản công khai theo hình thức niêm yết là 229 bản công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp. Quá trình thực hiện, một số cơ quan, đơn vị đã chọn thực hiện cả hai hình thức: Vừa chọn hình thức niêm yết, vừa chọn hình thức công khai.

 

Trong 09 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN và các văn bản khác có liên quan thông qua các hình thức như: Lồng ghép trong các buổi họp giao ban định kỳ; sinh hoạt Đảng, đoàn thể; đăng tải trên trang thông tin điện tử, website nội bộ; phần mềm quản lý văn bản iDesk của UBND thành phố Vũng Tàu; các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phố và UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác cải cách hành chính; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật; việc sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng, tiết kiệm tăng thu nhập đều được công khai, minh bạch, báo cáo tài chính hàng quý, năm theo quy định; việc đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương... được thực hiện công khai, dân chủ theo đúng quy định.

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, liên hệ công tác và giám sát việc thực hiện, các cấp, các ngành trên địa bàn Vũng Tàu tiếp tục thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động, quản lý, phụ trách của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, nhất là trong các lĩnh vực: sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, mua sắm, sử dụng tài sản công, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, đầu tư xây dựng, kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thông qua các hình thức công khai như: Công khai trên Trang Thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở, trong cuộc họp... Các đơn vị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã xây dựng và thực hiện đúng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị; đồng thời cũng chú trọng công tác kiểm tra, rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Trong 09 tháng đầu năm 2022, chưa phát hiện vụ việc tham nhũng (không thay đổi so với cùng kỳ năm 2021). Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khắc phục những hạn chế yếu kém, xây dựng tác phong, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hòa nhã hơn; mức độ hài lòng của công dân tăng lên, các cấp, các ngành trên địa bàn thường xuyên giáo dục, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng quy tắc ứng xử, quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp của đơn vị mình nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ; đồng thời xem đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; UBND thành phố Vũng Tàu xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và thực hiện việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan theo kế hoạch nhằm phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Vũng Tàu. Các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn vẫn đang vận hành hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm văn bản và lưu trữ hồ sơ. Sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc, góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí, trao đổi công việc nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời đảm bảo về an toàn, bảo mật thông tin. Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, địa phương tiếp tục thực hiện việc trả lương và các khoản thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông qua hệ thống tài khoản tại ngân hàng và sử dụng thẻ ATM nhằm kiểm soát chặt chẽ các khoản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 

Theo đại diện Thanh tra thành phố Vũng Tàu thì: Thời gian qua, công tác PCTN tiếp tục được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả bước đầu, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố đã chủ động trong chỉ đạo, thực hiện công tác PCTN; ngành Tư pháp đã tích cực điều tra, truy tố, ngày càng có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng và đưa ra xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng. Hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương được công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước và đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát công tác PCTN.

 

Hiện nay, tình hình tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, công tác phát hiện xử lý tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ hiệu quả còn thấp. Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tại thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện tự kiểm tra nội bộ, đôn đốc đơn vị trực thuộc việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý mà thường xuyên, trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ, xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

 

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT