Thành phố Vũng Tàu chỉ đạo rà soát lập danh mục đất cần thu hồi và triển khai đăng ký kế hoạch sử dụng đất 2023
09:32:00 | 20-09-2022

Để có cơ sở tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022; Lập danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023 và Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện theo chỉ đạo của tỉnh, qua đó rà soát đánh giá kết quả thực hiện phù hợp quy định tại Điều 52, Khoản 3 Điều 45 và Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013, UBND thành phố Vũng Tàu đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Vũng Tàu khẩn trương rà soát thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể.

 

Theo đó UBND thành phố đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư liên quan căn cứ các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình đã theo quy định, đề nghị rà soát, báo cáo kết quả thực hiện (bao gồm dự báo kết quả thực hiện đến cuối năm 2022) đối với các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và danh mục dự án theo các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó báo cáo cụ thể các dự án, công trình đã có trong Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhưng đã quá thời hạn 03 năm mà chưa triển khai thực hiện. Phân tích, đánh giá nguyên nhân và trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc chưa triển khai thực hiện đối với từng dự án và hoàn thành trước ngày 30/9/2022, sau thời gian này, UBND thành phố Vũng Tàu sẽ tiến hành tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường và không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như sự chậm trễ của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư.

 

Thành phố chỉ đạo triển khai, rà soát các khu vực đất 2022 cũng như đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất của năm 2023

 

Việc lập danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Đăng ký kế hoạch sử dụng đất để thực hiện trong năm 2023, đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư có sử dụng đất căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công trong năm 2023, khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, đăng ký công trình, dự án theo yêu cầu như mục đích sử dụng đất của công trình, dự án phải phù hợp với định hướng quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thành phố Vũng Tàu đã được phê duyệt. Còn riêng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (tỉnh hoặc thành phố) có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và phù hợp với dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2023 được quan có thẩm quyền phê duyệt; đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư; được bố trí nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2022 (nếu có) hoặc có thông báo hoặc kết luận của cấp có thẩm quyền (đối với dự án dân sinh cấp bách tại địa phương và của tỉnh) hoặc đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư (đối với các công trình của các Sở, Ban ngành làm chủ đầu tư).

 

Đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách thì văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và thuộc trường hợp thuộc thẩm quyền do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất. Và dự án, công trình phải thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: không đưa vào danh mục đối với các dự án, công trình đã có trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh mà còn trong thời hạn 03 năm trở lại đây.  Danh mục các dự án, công trình phải đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

 

Thành phần hồ sơ gồm văn bản báo cáo và danh mục đăng ký nhu cầu của chủ đầu tư; Phụ lục danh mục dự án, cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng theo mẫu; Trích đo/trích lục vị trí khu đất (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); Hồ sơ pháp lý có liên quan đến dự án, công trình (quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định phê duyệt vốn…). Hồ sơ gửi về UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) hoàn thành trước ngày 30/9/2022, sau thời gian này, UBND thành phố Vũng Tàu sẽ tiến hành tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường và không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như sự chậm trễ của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư.

 

Đối với việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đăng ký các công trình dự án sử dụng đất thực hiện trong năm 2023 nhưng không thuộc diện thu hồi hoặc chuyển mục đích đất lúa, rừng (nhận chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất…) gửi về UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.Thành phần hồ sơ gồm Văn bản báo cáo và danh mục đăng ký nhu cầu của chủ đầu tư;  Phụ lục danh mục dự án, cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng theo mẫu phụ lục; Trích đo/trích lục vị trí khu đất (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).; Hồ sơ pháp lý có liên quan đến dự án, công trình (quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định phê duyệt vốn…). Thời gian đăng ký: Hồ sơ gửi về UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) hoàn thành trước ngày 30/10/2022, sau thời gian này, UBND thành phố Vũng Tàu sẽ tiến hành tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường và không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như sự chậm trễ của các đơn vị.

Ngoài ra đối với việc đăng ký đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong năm 2023 đối với hộ gia đình, cá nhân thì UBND Thành phố đã đề nghị UBND các phường, xã thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất (xin giao đất, xin thuê đất, xin chuyển mục đáich sử dụng đất) và hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong năm 2023 và tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra, xác nhận vào đơn (đủ điều kiện hây không đủ điều kiện đăng ký) và tổng hợp danh sách gửi về UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30 tháng 10 năm 2022. Thành phần hồ sơ gồm đơn và Phụ lục đăng ký nhu cầu sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao y hoặc bản phô tô đã đối chiếu với bản chính); Tài liệu thông tin quy hoạch xây dựng (nếu có); Sơ đồ vị trí hoặc Bản vẽ tổng mặt bằng có xác định vị trích chuyển mục đích sử dụng đất./.

 

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT