Phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới thành phố Vũng Tàu năm 2022
08:15:00 | 26-09-2022

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-BCĐ về phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới thành phố Vũng Tàu năm 2022.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là nhằm thi đua góp phần thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước; Tăng cường sự đồng thuận và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn toàn thành phố, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thành phố Vũng Tàu.

Nội dung thi đua: Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp thành phố đến phường, xã tham mưu, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch...về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ do cấp trên triển khai; Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người lao động và quần chúng nhân dân về bình đẳng giới; trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái cho cán bộ các cấp các ngành, gia đình và cộng đồng. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi nhằm thực hiện bình đẳng giới; giảm khoảng cách giới, từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, của ngành, phường, xã có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao, nhất là trong lĩnh vực chính trị và gia đình.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 và các chương trình, đề án có liên quan; Triển khai thực hiện hiệu quả “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022”; Thi đua góp phần giảm bất bình đẳng trong tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội và gia đình; huy động các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước, các doanh nghiệp có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp thành phố đến phường, xã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến và có các giải pháp thực hiện mục tiêu bình đẳng giới./.

 

                                                                                  Tin: Bằng Lăng, BBT