Thành phố Vũng Tàu: Nỗ lực phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt mức cao nhất, tạo đà cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023
03:07:00 | 01-12-2022

Thời gian qua, thành phố Vũng Tàu luôn xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2022, Đảng bộ và chính quyền thành phố Vũng Tàu đã nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra; khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc.

Năm 2022, nền kinh tế được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động văn hóa - xã hội dần trở lại bình thường. Tính đến 30/11/2022, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù có nhiều nỗ lực và giải pháp nhưng tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Vũng Tàu còn chưa đạt kế hoạch đề ra. Do đó, các cơ quan, đơn vị của thành phố đang quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt đạt mức cao nhất, tạo đà cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

(Năm 2022, đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công)

Năm 2022, thành phố Vũng Tàu đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Thành phố Vũng Tàu đã tập trung triển khai nhiệm vụ đầu tư công năm 2022 ngay từ đầu năm theo kế hoạch đã đề ra. Chủ động đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện những dự án đã tổ chức đấu thầu trong năm 2022 và khẩn trương hoàn thành các công trình chuyển tiếp. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của các đơn vị, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh việc giải ngân vốn kế hoạch năm 2022.

Theo báo cáo tóm tắt của UBND thành phố Vũng Tàu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng – An ninh năm 2022 thì: Năm 2022, về thu, chi ngân sách, đầu tư công, thu ngân sách ước đạt 4.752 tỷ đồng, đạt 126,45% so dự toán tỉnh giao, bằng 112,36% thành phố xây dựng; bằng 89,85% so với số thực hiện năm 2021. Tổng chi ngân sách ước đạt 2.333 tỷ đồng, đạt 125,31% so với tỉnh giao, bằng 100% thành phố xây dựng; Năm 2022, thành phố Vũng Tàu được UBND Tỉnh giao làm chủ đầu tư 56 công trình với tổng số vốn là 1.158,600 tỷ đồng. Thành phố quyết định đầu tư 99 công trình, đồ án quy hoạch bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, với tổng số vốn là 751,990 tỷ đồng. Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đạt 100%; Thành phố đã ban hành 155 đợt Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 1.023 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi với tổng diện tích khoảng 100ha, tổng số tiền 866.113.639.328 đồng.

Về đầu tư các dự án trọng điểm: Trên địa bàn thực hiện 19 dự án trọng điểm: trong đó có 7 dự án thực hiện đầu tư công; 12 dự án kêu gọi đầu tư. Thành phố đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và bồi thường giải phóng mặt bằng: Công viên Bàu Sen;  Khu Công viên Văn hóa - Đô thị mới Bàu Trũng; Nạo vét kênh Bến Đình; Chỉnh trang trục đường Thùy Vân và khu vực Bãi Sau; Hạ tầng kỹ thuật khu Tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng; Đường Long Sơn - Cái Mép; Khu đô thị Gò Găng; Khu đô thị Hải Đăng; Khu vực Mũi Nghinh Phong; Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu....; Về đầu tư nước ngoài: Đến nay, trên địa bàn đã thu hút 86 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 10.047 triệu USD, ước giải ngân đến 31/12/2022 đạt 4.863 triệu USD, tỷ lệ giải ngân đạt 48,4% số vốn đăng ký; Về đầu tư trong nước: Có 84 dự án đầu tư bằng nguồn vốn trong nước, với tổng vốn đăng ký 54.685 tỷ đồng, ước giải ngân đến 31/12/2022 đạt 39.112 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 71,52% tổng số vốn đăng ký.

Đến cuối năm 2022, trên địa bàn có 44 Hợp tác xã, trong đó có 32 Hợp tác xã đang hoạt trong các lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, du lịch (08 Hợp tác xã); vận tải (09 Hợp tác xã); nông nghiệp, thủy sản (15 Hợp tác xã), 07 Hợp tác xã đang tạm ngừng hoạt động, 02 Hợp tác xã đã giải thể; 03 Hợp tác xã chờ giải thể. Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công phải được thực hiện quyết liệt để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội khác. Từ nay đến cuối năm, thành phố Vũng Tàu sẽ quyết tâm đẩy nhanh công tác đền bù, giải tỏa nhằm bảo đảm tiến độ các công trình, dự án; các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án có kế hoạch đền bù, giải tỏa bàn giao mặt bằng phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thanh toán đối với các công trình thanh quyết toán; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các công trình, dự án chuyển tiếp không vướng mặt bằng thi công. Đồng thời có kế hoạch chi tiết, phân công theo dõi, giám sát, đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị… tổ chức tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; ưu tiên giải ngân kế hoạch vốn trong công tác GPMB, đền bù, giải tỏa, vốn ngân sách Tỉnh. Đáng chú ý là rà soát, đề xuất điều chỉnh, điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022 đối với các công trình chậm hoặc khó có khả năng giải ngân để bổ sung cho các công trình, dự án có nhu cầu...

Tuy nhiên, năm 2022, việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Công tác triển khai, thực hiện một số chủ trương, nghị quyết, nhiệm vụ trọng tâm còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu như: công tác giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án; tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; giải ngân vốn đầu tư công. Tình hình khiếu tại, tố cáo của công dân về thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng còn diễn ra.

Nhiệm vụ đặt ra trong những ngày còn lại của năm 2022 và năm 2023 là rất nặng nề, Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát từng công việc, nhất là những công việc còn khó khăn, vướng mắc, đạt kết quả thấp trong năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa với tinh thần càng khó khăn càng phải đoàn kết, xử lý công việc chặt chẽ hơn, có như vậy mới vượt qua những khó khăn để hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trong thời gian tới, thành phố Vũng Tàu sẽ tập trung nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát việc phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện. Nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt mức cao nhất, tạo đà cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023./.

Bài, ảnh: Bằng Lăng, BBT