Xác lập, quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
04:57:00 | 05-04-2023

Ngày 03/4, UBND thành phố Vũng Tàu đã có báo cáo về kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 6195/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc xác lập, quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo, nội dung cụ thể:

PHẦN I: Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 6195/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND thành phố Vũng Tàu

I. Khái quát chung

Ngày 29/11/2017, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 6195/QĐ-UBND về việc xác lập, quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý (sau đây gọi tắt là đất công) trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Quyết định số 6195).

Theo Quyết định số 6195, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (tính từ thời điểm ban hành quyết định đến thời điểm hiện nay) có tổng cộng 996 thửa đất công với tổng diện tích 794,3ha. Được chia làm 06 danh mục, cụ thể:

- Danh mục số 1: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp gồm đất trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác, tổng 198 thửa đất với diện tích khoảng 13 ha.

- Danh mục số 2: Đất do UBND phường và xã Long Sơn đang quản lý: đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây, đất ao hồ chưa khai thác, sử dụng; Đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất cù lao trên sông; đất sông, suối, kênh, rạch; đất vùng bán ngập mặn, thủy lợi, tổng 503 thửa đất với diện tích khoảng 711,7ha.

- Danh mục số 3: Đất do tổ chức đang sử dụng, tổng 10 thửa đất với diện tích khoảng 1,7ha.

- Danh mục số 4: Đất do tổ chức lấn, chiếm, tổng 7 thửa đất với diện tích khoảng 1,1ha.

- Danh mục số 5: Đất do cá nhân đang sử dụng, tổng 175 thửa đất với diện tích khoảng 16,3ha.

- Danh mục số 6: Đất do cá nhân lấn, chiếm, tổng 103 thửa đất với diện tích khoảng 50,5ha.

Theo Điều 2 Quyết định 6195, UBND thành phố Vũng Tàu đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các phường, xã tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường:

+ Chủ trì ký hợp đồng kinh tế với Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (hoặc đơn vị có chức năng đo đạc bản đồ) để cắm mốc địa chính, lập sơ đồ vị trí của từng thửa và lập Bản đồ tổng thể về đất công của đơn vị hành chính phường, xã (Danh mục số 1 và Danh mục số 2). Sau khi UBND phường, xã kiểm tra, rà soát, xử lý, có báo cáo và được nghiệm thu những sản phẩm đạt yêu cầu, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND Thành phố bàn giao các thửa đất công (gồm cả sơ đồ vị trí và mốc địa chính) và bản đồ tổng thể về đất công cho UBND phường, xã quản lý và tham mưu UBND Thành phố báo cáo UBND Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác lập danh mục đất công để đảm bảo tính pháp lý theo đúng quy định;

+ Chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và các cơ quan liên quan, đề nghị UBND Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND phường, xã đối với các thửa đất do UBND các phường, xã đang trực tiếp quản lý, sử dụng;

+ Những trường hợp tổ chức lấn, chiếm quỹ đất Nhà nước quản lý (do UBND phường, xã báo cáo), Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu với quy hoạch, tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố, kiến nghị UBND Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết;

+ Tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND Thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về công tác quản lý, sử dụng đất công; đề nghị điều chỉnh danh mục đất công (trên cơ sở báo cáo bổ sung của UBND các phường, xã) khi có sự thay đổi.

- UBND các phường, xã:

+ Tiếp tục thống kê, rà soát: Đối với các thửa đất đủ điều kiện xác lập được quyền sử dụng đất mà có nhầm lẫn thì báo cáo UBND Thành phố đưa ra khỏi danh mục đất công; Đối với các thửa đất công mà trong quá trình thống kê, rà soát, UBND các phường, xã còn bỏ sót hoặc người dân cung cấp bổ sung thì kịp thời báo cáo về UBND Thành phố để cập nhật bổ sung vào danh mục đất công theo đúng quy định;

+ Lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; Tổ chức thu hồi, lập hồ sơ quản lý theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết;

+ UBND phường, xã lập Kế hoạch giải quyết từng Danh mục cụ thể, thời gian lập Kế hoạch chậm nhất là ngày 30 tháng 11 năm 2017; thời gian thực hiện Kế hoạch và hoàn thành tất cả các công việc chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Trên cơ sở báo cáo của UBND các phường, xã và báo cáo tổng hợp của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 259/BC-TNMT ngày 19/01/2023, ngày 03/3/2023, UBND thành phố Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 6195 để đánh giá kết quả đạt được, đánh giá các hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để từ đó đề ra giải pháp khắc phục.

II. Kết quả thực hiện

1. Công tác đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ đất công Hiện tại, đơn vị thi công đang triển khai đo đạc chỉnh lý thửa đất, xác định ranh giới cắm mốc các thửa đất công trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (khoảng 994 thửa tương ứng với 9.606 mốc). Dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023 và bàn giao cho UBND các phường, xã quản lý theo quy định (có Phương án và Kế hoạch thi công cụ thể).

2. Đính chính hồ sơ 03 cấp Trong quá trình quản lý và sử dụng đất công theo Quyết định số 6195, UBND thành phố Vũng Tàu chưa nhận được báo cáo, đề xuất của các Phòng, Ban và UBND các phường, xã liên quan đến việc đính chính hồ sơ 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) đối với những thửa đất có sự thay đổi so với hồ sơ địa chính.

3. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công Sau khi hoàn tất việc đo đạc chỉnh lý thửa đất, xác định ranh giới cắm mốc các khu đất công trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và bàn giao cho UBND các phường, xã quản lý theo quy định, UBND các phường, xã đề xuất phương án sử dụng đất đối với từng thửa đất theo thẩm quyền; đồng thời, thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất do UBND phường, xã quản lý, thông báo, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết theo quy định trong năm 2024.

4. Xử lý, thu hồi các thửa đất công bị lấn, chiếm Theo báo cáo của UBND các phường, xã thì có 185 thửa đất công bị lấn, chiếm. UBND thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức thu hồi được 51 thửa đất công, các thửa đất còn lại UBND các phường, xã tiếp tục vận động, tổ chức thu hồi theo quy định (nội dung cụ thể theo Phụ lục 01 đính kèm).

5. Xử lý các trường hợp cá nhân lấn, chiếm có diện tích nhỏ, lẻ, nằm xen kẽ trong khu dân cư Hiện nay, UBND Tỉnh đang xây dựng “Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để 4 sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Như vậy, sau khi UBND Tỉnh phê duyệt Quy định nêu trên, UBND thành phố Vũng Tàu sẽ triển khai thực hiện theo quy định.

6. Công tác chuẩn hóa danh mục đất công

- Về đính chính, bổ sung các thửa đất công: Trong quá trình thực hiện công các quản lý Nhà nước về đất đai và Quyết định số 6195, UBND các phường, xã đã rà soát, thống kê được 98 trường hợp phải đính chính thông tin thửa đất (do có thay đổi về vị trí, số tờ bản đồ, số thửa, diện tích,…) và 446 thửa đất công cần bổ sung (nội dung cụ thể theo Phụ lục 02 đính kèm). Hiện tại, UBND thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND các phường, xã tiếp tục rà soát, thống kê, kiểm tra hiện trạng từng thửa đất để phân loại theo nhóm và đề xuất phương án xử lý cụ thể.

- Về đưa ra khỏi Danh mục đất công: Vừa qua, trên cơ sở đề xuất của UBND các phường, xã (phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, tham mưu), UBND thành phố Vũng Tàu đã trình HĐND Thành phố thống nhất đưa ra khỏi Danh mục đất công đối với 03 trường hợp. Hiện tại, còn một số trường hợp cụ thể, UBND thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, đề xuất xử lý theo quy định (nội dung cụ thể theo Phụ lục 03 đính kèm).

7. Việc thực hiện của UBND các phường, xã

7.1. Ban hành Nghị quyết và Quyết định phê duyệt phương án quản lý, sử dụng đất công Sau khi HĐND thành phố Vũng Tàu ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 07/7/2017, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 6195, HĐND các phường, xã đã ban hành Nghị quyết và UBND các phường, xã ban hành Quyết định về việc xác lập, quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn phường, xã; đồng thời công khai niêm yết Danh mục đất công tại trụ sở UBND phường, xã, trụ sở khu dân cư để người dân thực hiện quyền giám sát theo quy định.

7.2. Tiếp tục thống kê, rà soát bổ sung đất công Trong quá trình thống kê, rà soát các thửa đất công trước đây có sự nhầm lẫn hoặc còn bỏ sót hoặc người dân cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu do trong quá trình tổng hợp có sai sót về thông tin thửa đất (vị trí, số tờ bản đồ, số thửa, diện tích,…), UBND các phường, xã đã có cáo báo, đề xuất UBND Thành phố (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường) (nội dung cụ thể theo mục 6 nêu trên).

7.3. Việc hướng dẫn các tổ chức đang sử dụng đất hoàn thiện thủ tục đất đai (Danh mục 03) Hầu hết UBND các phường, xã đã thông báo cho các tổ chức đang sử dụng đất liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được giải quyết các thủ tục đất đai liên quan bảo đảm các quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức không được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định thì đề nghị thu hồi, giao về cho UBND phường, xã lập hồ sơ quản lý, chờ sử dụng theo quy hoạch được duyệt.

7.4. Việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về đất công (Danh mục 04 và 06) và giải quyết các thửa đất do cá nhân đang sử dụng (Danh mục 05) UBND thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND phường, xã khẩn trương tổ chức xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với các thửa đất công bị lấn, chiếm theo quy định. Tuy nhiên, đến nay UBND các phường, xã chưa thu hồi được các thửa đất công bị lấn chiếm theo chỉ đạo của UBND thành phố Vũng Tàu (Nội dung cụ thể theo mục 4 và 5 nêu trên).

7.5. Lập kế hoạch giải quyết từng Danh mục cụ thể Theo Quyết định số 6195, UBND phường, xã lập Kế hoạch giải quyết từng Danh mục cụ thể, thời gian lập Kế hoạch chậm nhất là ngày 30 tháng 11 năm 2017; thời gian thực hiện Kế hoạch và hoàn thành tất cả các công việc chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, đến nay đa số UBND các phường, xã chưa lập Kế hoạch nêu trên.

III. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế

1.1. Tồn tại

- Về công tác đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ đất công: hiện nay đơn vị tư vấn đang triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

- Chưa thực hiện được việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất do UBND các phường, xã trực tiếp quản lý, sử dụng do chưa có ranh, mốc giới rõ ràng.

- Chưa thực hiện dứt điểm việc xử lý, thu hồi các thửa đất công bị lấn, chiếm do còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: chưa có sơ đồ vị trí, ranh mốc giới cụ thể; công tác quản lý đất đai qua các thời kỳ chưa chặt chẽ, hồ sơ lưu trữ không khoa học; vướng mắc do lịch sử để lại.

- Chưa có phương án xử lý các trường hợp cá nhân lấn, chiếm có diện tích nhỏ, lẻ, nằm xen kẽ trong khu dân cư.

- UBND các phường, xã đang tiếp tục rà soát, thống kê hoàn thành việc chuẩn hóa danh mục đất công làm cơ sở quản lý đất công trên địa bàn được chặt chẽ hơn.

1.2. Hạn chế

- Việc đo đạc, xác định ranh giới, phê duyệt danh mục quỹ đất công, lập hồ sơ địa chính… để quản lý quỹ đất công không được thực hiện kịp thời, dẫn đến tình trạng số liệu về đất công hiện nay trên địa bàn thành phố Vũng Tàu chưa thống nhất, khó khăn trong việc giải quyết các vụ việc đất công bị người dân tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện, lấn chiếm, khó khăn trong việc xây dựng phương án sử dụng đất công, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai.

 - UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến việc xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản trái quy định. Tuy nhiên, việc UBND thành phố Vũng Tàu cưỡng chế thu hồi, trả lại hiện trạng ban đầu chưa được thực hiện triệt để, việc tái lấn chiếm quỹ đất công, đất mặt nước vẫn còn diễn ra; Chưa thực hiện tốt việc rà soát quỹ đất sông, suối, kênh, rạch, do đó chưa xử lý dứt điểm các hộ gia đình, cá nhân sử dụng trái phép như lấn chiếm dọc bờ sông Dinh, kênh Rạch Bà tại phường Rạch Dừa để vơi nới, sử dụng làm nhà,…; Chưa có giải pháp hiệu quả và thiếu kiên quyết trong việc xử lý hoặc tham mưu cho UBND tỉnh xử lý dứt điểm các trường hợp cho thuê, cho mượn, lấn, chiếm sử dụng quỹ đất công tồn tại qua nhiều thời kỳ.

- Việc tổ chức triển khai và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND cấp xã, các cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất trên địa bàn còn chậm.

- Việc chủ đầu tư các công trình, dự án phải lập thủ tục để được giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận trước khi thực hiện đầu tư xây dựng chưa được thực hiện đầy đủ.

- Chậm tiến hành rà soát, thống kê hiện trạng, lập phương án xử lý đối với các trường hợp đất chồng lấn giữa đất của người dân với đất lâm nghiệp đã được giao cho UBND thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 6271/QĐ.UB ngày 05/8/2002 của UBND tỉnh.

- Không phát hiện, ngăn chặn và đề xuất xử lý kịp thời đối với các trường hợp tổ chức, doanh nghiệp được cho thuê đất, giao đất sử dụng sai mục đích hoặc để bị lấn chiếm.

- Việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng để nâng cao giá trị của các khu đất công còn hạn chế; chưa lập phương án sử dụng các khu đất còn bỏ trống, đất chưa sử dụng và chưa tạo được quỹ đất để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn chưa được thực hiện thường xuyên.

- Ban Thường vụ Thành ủy chưa triển khai kịp thời một số văn bản quan trọng về quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Nhiều nhiệm vụ trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất công theo chỉ đạo của UBND tỉnh chưa được UBND thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện hoặc thực hiện còn chậm; một số cấp ủy, UBND các xã, phường chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các văn bản của tỉnh, thành phố về công tác quản lý đất công nhưng Ban Thường vụ Thành ủy chưa kịp thời kiểm tra, chỉ đạo và chấn chỉnh.

- Hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai chưa cao, chưa tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cở sở và các tầng lớp nhân dân.

2. Nguyên nhân

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp còn chưa tập trung.

- Chưa quan tâm công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với công tác quản lý đất công; việc theo dõi xử lý kết quả sau kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

- Công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định về quản lý, khai thác, sử dụng đất công trên địa bàn thành phố Vũng Tàu còn hạn chế.

- Sự quyết tâm, quyết liệt của các phường, xã đối với công tác quản lý đất công còn chưa cao; phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì tham mưu chưa đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện.

IV. Nhận xét

Thành phố Vũng Tàu là đơn vị đầu tiên trong cả nước xác lập được quỹ đất công theo Quyết định số 6195/QĐ-UBND ngày 29/11/2017. Trong 05 năm qua, các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã đã có sự nổ lực cao trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Mặc dù còn những tồn tại, hạn chế như đã nêu, song bước đầu việc ban hành quản lý Quyết định số 6195, kèm theo danh mục quản lý đất công đã hạn chế được tình trạng lấn chiếm đất công, vi phạm xây dựng trên các thửa đất công được xác định trong danh mục; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất cho các thửa đất, việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện chặt chẽ hơn, không còn xảy ra tình trạng cấp đất công không phù hợp quy định pháp luật, không còn tình trạng bồi thường sai đối tượng.

Việc ban hành kịp thời Quyết định số 6195 về quản lý đất công đã giúp công tác quản lý đất đai nói chung và quản lý đất công nói riêng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được hiệu quả hơn.

PHẦN II Phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023 và đến năm 2025

Trên cơ sở đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 6195/QĐ-UBND, UBND thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xây dựng kế hoạch quản lý đất công theo Quyết định số 6195, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ theo Điều 2 của Quyết định số 6195 như:

- Tổ chức cắm mốc quỹ đất công trên địa bàn thành phố.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất công theo quy định.

- Xử lý các trường hợp vi phạm, lấn chiếm đất công không phù hợp quy định để quản lý sử dụng hiệu quả.

- Rà soát, bổ sung đưa vào danh mục đất công đối với các thửa đất công chưa xác được xác lập trong danh mục quản lý; hoặc đưa các thửa đất có nguồn gốc không phải đất công ra khỏi danh mục.

- Khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Thông báo số 873-TB/TU ngày 10/01/2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 22/3/2022 của Thành ủy Vũng Tàu.

2. Gắn trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu, Chủ tịch UBND các phường, xã trong công tác quản lý đất công trên địa bàn. Căn cứ vào kế hoạch do các đơn vị xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện hằng năm để đánh giá kết quả đạt được.

3. Thành lập tổ kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện quản lý đất công tại UBND các phường, xã và trách nhiệm của các cơ quan liên quan (phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu).

4. Định kỳ, UBND các phường, xã báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý đất công trên địa bàn gửi UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường) vào ngày 15 tháng 11 hằng năm.

Trên đây là báo cáo của UBND thành phố Vũng Tàu về kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 6195/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc xác lập, quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo./.

(Nguồn: Báo cáo số 1952/BC-UBND, Tuệ Lâm, BBT)