Vũng Tàu: Quan tâm xây dựng Văn hóa, văn minh công sở trong các cơ quan, đơn vị, địa phương
04:56:00 | 08-04-2023

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết VII nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thành phố Vũng Tàu về xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại, văn hóa, văn minh, các cơ quan, đơn vị tại thành phố Vũng Tàu đã và đang quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng các tiêu chí cải cách hành chính và chủ trương hiện đại hóa nền hành chính, đảm bảo tính nghiêm trang và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Xác định “Văn hóa công sở” có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, nên các cơ quan, đơn vị tại thành phố Vũng Tàu đã sắp xếp nơi làm việc khoa học; vận động cán bộ, công chức giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên; bảo vệ tài sản chung của cơ quan, đơn vị.... góp phần xây dựng thành phố Vũng Tàu văn minh và hiện đại.

(Công sở UBND phường 11, thành phố Vũng Tàu - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả)

Có thể thấy rằng, công sở là nơi diễn ra các hoạt động giao tiếp hàng ngày. Công sở là nơi cán bộ, công chức hàng ngày tiếp xúc và giải quyết những công việc liên quan đến người dân. Vì vậy từ nề nếp đến phong cách làm việc và thái độ tiếp cận của đội ngũ cán bộ, công chức đều ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và hiệu lực quản lý nhà nước. Bên cạnh những yếu tố mang tính chuyên môn thì yếu tố văn hóa công sở giữ một vai trò rất quan trọng đến hiệu quả giải quyết công việc. Môi trường làm việc, thái độ phục vụ, cách thức giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức sẽ tạo nên bầu không khí bình đẳng, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa cơ quan hành chính với công dân, tạo nên nét đẹp văn hóa của một nền hành chính hiện đại. Giao tiếp nơi công sở rất cần có sự chuẩn mực về văn hóa. Văn hóa ứng xử thể hiện sự chín chắn, khiêm nhường, biết lắng nghe và biết tỏ thái độ đúng mực. Văn hóa ứng xử trong công sở là dựa trên sự bình đẳng về nhân cách. Mặc dù cương vị khác nhau nhưng mọi người có vị thế riêng, có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau nhằm thực hiện một mục đích chung. Do vậy, trong ứng xử cần phải có sự tôn trọng nhau và trên tinh thần hợp tác làm việc.

Theo khảo sát tại một số, cơ quan, đơn vị tại thành phố Vũng Tàu thì thực tế, để xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, nhiều cơ quan, đơn vị đã đề ra các giải pháp thực hiện theo hướng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, việc vận động, quy định cán bộ, công chức chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không mê tín dị đoan; không uống bia, rượu trong giờ làm việc; thực hiện tốt quy định chung về trang phục công sở, nâng cao thái độ phục vụ, giao tiếp, ứng xử với tổ chức cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Việc triển khai nâng cao đạo đức công vụ đã làm ý thức trách nhiệm và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thay đổi theo hướng phục vụ. Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tại thành phố Vũng Tàu năm 2022 là 86,25%.

Sau những năm thực hiện Quyết định số 129 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế văn hóa công sở, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã cơ bản đạt kết quả khá toàn diện, nổi bật trên các mặt: Về trang phục khi thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức cơ bản tốt, đảm bảo gọn gàng, lịch sự, phù hợp với bản sắc văn hóa. Việc quy định lễ phục trong những buổi lễ, cuộc họp trọng thể, nghiêm túc. Việc đeo thẻ của cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ dần đi vào nề nếp, nhất là những bộ phận có quan hệ làm việc thường xuyên với tổ chức, công dân. Đại bộ phận cán bộ, công chức có giao tiếp, ứng xử đúng mục với nhân dân, đúng mực khi trao đổi, hợp tác làm việc với đồng nghiệp. Văn hóa giao tiếp khi sử dụng điện thoại có chuyển biến tích cực, các công sở đều bố trí người hướng dẫn và nơi trông giữ xe cho người dân đến giao dịch.

Theo ông Dương Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy phường 10, thành phố Vũng Tàu thì: Thực hiện văn hoá công sở chính là một phần của yêu cầu cải cách hành chính để đạt được mục tiêu xây dựng một nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương và dân chủ mà từng cán bộ, công chức, viên chức cần nhận thức và xác định đúng đắn vai trò và trách nhiệm của bản thân mình. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cần có phong cách ứng xử chuẩn mực trong hoạt động công vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn có ý thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức cần nghiêm chỉnh tuân theo các quy định cụ thể thực hiện văn hóa công sở, đặc biệt cần tuân thủ tốt quy định về phong cách phục vụ nhân dân, ứng xử với nhân dân một cách có văn hóa, góp phần tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh nơi công sở. Do đó, văn hóa công sở không chỉ thể hiện đạo đức, phẩm chất, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thực thi nhiệm vụ mà còn thể hiện trình độ văn hóa của họ. Xây dựng văn hóa công sở thực chất là xây dựng con người lao động mới - văn minh, chuyên nghiệp - yếu tố quyết định chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động công sở.

Theo Lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu thì: Đối với các cơ quan hành chính nhà nước tại thành phố Vũng Tàu thì mỗi đơn vị nên xây dựng quy chế văn hóa công sở riêng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Quy chế phải cụ thể, có tính khả thi, có tiêu chí và biện pháp đảm bảo thực hiện để mọi người phấn đấu. Đồng thời, nội dung của quy chế văn hóa công sở cần đưa ra thảo luận thường xuyên trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Mỗi đơn vị cần tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức về văn hóa công sở cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động. Yếu tố nhận thức là vấn đề then chốt để mỗi cán bộ, công chức hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó nâng cao các hành vi văn hóa công sở, thay đổi quan niệm, tác phong làm việc, thay đổi nhận thức và suy nghĩ về thái độ, hành vi ứng xử với mọi người, tiến dần đến chuẩn mực nền hành chính “chuyên nghiệp và hiện đại”.

Có thể thấy rằng, Văn hóa công sở có vai trò rất quan trọng trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Văn hóa ở nơi công sở, phản ánh đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xây dựng văn hóa công sở là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức mới với đầy đủ phẩm chất cách mạng, là nền tảng cho việc xây dựng một phong cách làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong thời kỳ mới./.

Bài, ảnh: Bằng Lăng, BBT