Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 7 năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2023
12:25:00 | 17-08-2023