Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 8 năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9 năm 2023
12:30:00 | 21-09-2023