Vũng Tàu triển khai giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến
11:52:00 | 28-10-2023

Thực hiện Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2023; vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 8455/KH-UBND ngày 27/10/2023 về việc triển khai giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tuyên truyền thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả cao; tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí phát sinh; công khai, minh bạch thông tin, nội dung giải quyết từng TTHC của các đơn vị; Nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến song song với chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn; gia tăng sự tin tưởng của người dân, doanh nghiệp vào bộ máy hành chính nhà nước nói chung và quá trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ một cửa nói riêng; Đẩy mạnh thực hiện rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết, giảm phí, lệ phí thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các dịch vụ công trực tuyến đã triển khai để bảo đảm người dân, doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn hình thức trực tuyến so với hình thức trực tiếp khi thực hiện các giao dịch về giải quyết thủ tục hành chính.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch: Lộ trình đến tháng 11/2023 thì tối thiểu 50% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa; Phấn đấu 100% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến; Tối thiểu 80% TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến; Tối thiểu 30% thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh/Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh/Cổng Dịch vụ công quốc gia; 50% thủ tục hành chính có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến; 30% hồ sơ có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch: Tăng cường công tác tuyên truyền việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp; Tất cả TTHC thực hiện nội bộ giữa các cơ quan nhà nước đã được cung ứng DVCTT toàn trình, một phần phải thực hiện bằng hình thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến; Triển khai thí điểm một số ngày không tiếp nhận hồ sơ TTHC bản giấy; Đẩy mạnh việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC trực tuyến toàn trình, một phần đối với TTHC có phát sinh nhiều hồ sơ, có thành phần hồ sơ đơn giản; Tuyên truyền, hướng dẫn các TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; các TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến; số hồ sơ có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến; Phát huy hiệu quả Tổ hướng dẫn thực hiện DVCTT toàn trình, một phần; Tổ công nghệ số cộng đồng tại cấp xã, khu phố, thôn; Nghiên cứu, đề xuất việc giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến so với xử lý hồ sơ giấy; Thực hiện các giải pháp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kiến thức, kỹ năng chuyên môn để bảo đảm phục vụ hoạt động cung cấp DVCTT; Đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để hỗ trợ triển khai DVCTT, bảo đảm cá nhân, tổ chức không phải hiện diện tại cơ quan nhà nước nếu pháp luật không quy định; Rà soát lại các TTHC, DVCTT, ưu tiên 25 dịch vụ công thiết yếu, có nhiều người sử dụng để đề xuất đơn giản hóa, tái cấu trúc lại quy trình thực hiện, lược bỏ các bước trung gian không cần thiết, lược bỏ các thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận, thực hiện

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố tham mưu UBND Thành phố kiện toàn Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT toàn trình, một phần tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố; Xây dựng các chuyên mục, tin, bài, phóng sự,… để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của DVCTT, hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Vũng Tàu, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố tích cực tham gia công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT toàn trình, một phần bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, đặc biệt là tại các khu dân cư, khu phố, thôn; qua đó, tích cực tham gia, giám sát việc cung cấp DVCTT toàn trình, một phần của các cơ quan, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức./.

(Nguồn: Kế hoạch số 8455/KH-UBND, Bằng Lăng, BBT)