Triển khai ứng dụng Zalo nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
01:06:00 | 16-11-2023

Thực hiện Công văn số 5013/UBND-VP ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu về việc ký kết hợp tác với Zalo để thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 65/KH-STTTT ngày 07/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai ứng dụng Zalo nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 8999/UBND-VHTT ngày 14/11/2023 về triển khai ứng dụng Zalo nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn.

 

Theo đó, nhằm kịp thời thông tin đến người dân về công tác triển khai cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Vũng Tàu một cách nhanh chóng, đồng thời kêu gọi sự đồng thuận của người dân cùng chung tay triển khai thục hiện; UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn về những lợi ích, hiệu quả thiết thực của việc ứng dụng Zalo để thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh để người dân, doanh nghiệp biết đến các dịch vụ của tỉnh nhất là đối với công tác quản lý ngành, quản lý địa phương mà đơn vị mình phụ trách; Tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức tham gia sử dụng ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính, là lực lượng đi đầu trong triển khai thực hiện, hướng dẫn, giới thiệu đến tổ chức, người dân, doanh nghiệp cùng tham gia và tương tác với chính quyền; Nghiên cứu tổ chức đăng ký vận hành hệ thống Zalo OA trong công tác thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, đồng thời tổ chức phổ biến đến toàn thể ngành và các đơn vị liên quan biết và tổ chức sử dụng.

UBND thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì triển khai các giải pháp theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác triển khai ứng dụng Zalo trong công tác thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số của Thành phố; Chủ động nghiên cứu, đôn đốc các đơn vị triển khai ứng dụng, kịp thời rà soát đôn đốc hỗ trợ các đơn vị triển khai hệ thống Zalo OA trong công tác tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn; Chủ động theo dõi nắm bắt thông tin dư luận về công tác đảm bảo an toàn thông tin khi dử dụng zalo trong cải cách hành chính kịp thời báo cáo đề nghị các cơ quan chức năng và đơn vị chủ quản Zalo kịp thời khắc phục.

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động liên hệ với các cơ quan, ban ngành của tỉnh để chuẩn bị sẵn sàng cơ sở cho việc triển khai ứng dụng Zalo trong công tác phục vụ nhân dân về nghiên cứu thông tin quy hoạch xây dựng, thông tin quy hoạch thoát nước, điện, chiếu sáng, giao thông, cây xanh... và bảo đảm an toàn thông tin theo đúng quy định; Triển khai nghiên cứu, đề xuất các giải pháp triển khai công tác tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng dữ liệu chuyên ngành của đơn vị khi đưa vào cung cấp phục vụ người dân trên môi trường mạng.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND thành phố Vũng Tàu tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các dịch vụ đã triển khai qua ứng dụng Zalo khi người dân đến thục hiện TTHC tại bộ phận một cửa; Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền đề người dân tiếp cận và thực hiện TTHC trực tuyến tại bộ phận một cửa./.

(Nguồn: Công văn số 8999/UBND-VHTT, Bằng Lăng, BBT)