Triển khai mô hình “Thứ Sáu – Ngày trực tuyến” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
02:52:00 | 20-11-2023

Thực hiện Kế hoạch số 8455/KH-UBND ngày 27/10/2023 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2023, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 9121/KH-UBND ngày 17/11/2023 về Triển khai mô hình “Thứ Sáu – Ngày trực tuyến” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2023; Nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả hệ thống thông tin một cửa điện tử; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong công tác Cải cách hành chính; giải quyết các thủ tục hành chính trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến hiệu quả; Tối thiểu 50% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa; Phấn đấu 100% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến.

(Hình minh họa)

 Thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình được áp dụng là: Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyển của UBND cấp huyện thuộc lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng, Kiến trúc; Thủ tục Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc lĩnh vực Chính sách thuế; UBND thành phố Vũng Tàu tổ chức hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho tổ chức, công dân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả vào ngày thứ Sáu hàng tuần; Công chức được phân công trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND thành phố Vũng Tàu phụ trách theo lĩnh vực hướng dẫn cho tổ chức, công dân nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên cổng thông tin Dịch vụ công Quốc gia.

Thời gian triển khai mô hình: Thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17/11/2023.

UBND thành phố Vũng Tàu giao Văn Phòng HĐND và UBND thành phố chuẩn bị những điều kiện cần thiết đảm bảo triển khai mô hình “Thứ Sáu – Ngày trực tuyến”; Tham mưu UBND thành phố Vũng Tàu đánh giá, sơ, tổng kết 6 tháng, năm về kết quả triển khai mô hình.

Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố triển khai thực hiện thí điểm không tiếp nhận hồ sơ TTHC bản giấy (không tiếp nhận trực tiếp) đối với Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng (lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng, Kiến trúc) và thủ tục Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (lĩnh vực Chính sách thuế) thuộc thẩm quyền giải quyết. Đồng thời báo cáo tình hình thực hiện lồng ghép báo cáo cải cách thủ tục hành chính gửi UBND thành phố (thông qua Văn phòng HĐND và UBND thành phố) định kỳ trước ngày 14 hàng tháng.

Các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố tăng cường hướng dẫn cho tổ chức, công dân nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên cổng thông tin Dịch vụ công Quốc gia, cổng Dịch vụ công tỉnh, phấn đấu 100% hồ sơ TTHC được người dân, tổ chức thực hiện trực tuyến; Phòng Văn hóa - Thông ti tuyên truyền rộng rãi bằng các hình thức về thời gian và địa điểm tổ chức mô hình “Thứ Sáu – Ngày trực tuyến” trên địa bàn Thành phố.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Vũng Tàu, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố tích cực tham gia công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT toàn trình, một phần bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, đặc biệt là tại các khu dân cư, khu phố, thôn; qua đó, tích cực tham gia, giám sát việc cung cấp DVCTT toàn trình, một phần của các cơ quan, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Vũng Tàu phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng tại khu phố, thôn và người dân sử dụng tài khoản VNeID, sử dụng DVCTT toàn trình, một phần trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia./.                                                                        

(Nguồn: Kế hoạch số 9121/KH-UBND, Bằng Lăng, BBT)