Thực hiện cao điểm ra quân đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đăng ký, thu nhận, kích hoạt Định danh điện tử trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu
01:01:00 | 14-12-2023

Thực hiện Công văn số 1369/BCĐ-CAT ngày 11/05/2023 của Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06/CP,  Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP Thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Công văn số 176/TCT-CATP ngày 13/12/2023 về thực hiện cao điểm ra quân đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đăng ký, thu nhận, kích hoạt Định danh điện tử trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, đến nay tình hình thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu đã thu nhận được 215.595/220.065 tài khoản đạt tỉ lệ 97.97% chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên tỷ lệ tài khoản được phê duyệt trong số tài khoản đã thu nhận đạt mới chỉ đạt 167.606/220.056 (76.17%); tỉ lệ kích hoạt định danh điện tử chung cả Mức 1 và Mức 2 còn thấp được 127.547/220.056 (đạt 57.96% chỉ tiêu đề ra). Số tài khoản đã thu nhận được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt còn 40.059 tài khoản, số công dân trong diện thu nhận nhưng chưa thu nhận còn 93.271 trường hợp Để hoàn thành chỉ tiêu được Bộ Công an giao thu nhận và kích hoạt 220.056 tài khoản trước 31/12/2023. Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP Thành phố Vũng Tàu đề nghị các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc UBND thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công dân trên địa bàn chưa thực hiện việc đăng ký, kích hoạt định danh điện tử mức 1, 2 khẩn trương tải ứng dụng VNeID để đăng ký và kích hoạt định danh điện tử mức 1 trực tuyến hoặc đến các điểm thu nhận hồ sơ định đanh mức 2 tại công an các phường xã để được thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP các phường, xã Long Sơn khẩn trương tham mưu Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo các Ban, Ngành, Đoàn thể phường, Khu phố, Tổ Công nghệ số cộng đồng, … phối hợp Công an các phường xã để lấy danh sách các trường hơp công dân đã được thu nhận tài khoản, đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt (40.059 tài khoản) chia chỉ tiêu hướng dẫn kích hoạt cho từng tổ dân phố phấn đấu đến 31/12/2023 đạt 100% tài khoản đã thu nhận, được phê duyệt phải được kích hoạt; đồng thời lấy danh sách số công dân trong diện thu nhận nhưng chưa thu nhận còn 93.271 trường hợp để vận động tải và kích hoạt định danh điện tử mức 1 trực tuyến hoặc đến các điểm thu nhận hồ sơ cấp định danh mức 2 tại công an các phường, xã để được thu nhận và kích hoạt, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nhận và kích hoạt đối với từng đơn vị (có bảng phân bổ chỉ tiêu kèm theo).

Công an Thành phố Vũng Tàu (Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP) theo dõi đôn đốc việc thực hiện thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đồng thời báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện. Đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời xem xét trách nhiệm với các đơn vị chậm trễ triển khai, không hoàn thành chỉ tiêu được giao; Các Tổ Công tác Đền án 06/CP các phường xã nghiêm túc thực hiện, khó khăn vướng mắc báo cáo về Tổ Công tác Đề án 06/CP Thành phố (qua Công an Thành phố) để tập hợp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện./.

(Nguồn: Công văn số 176/TCT-CATP, Bằng Lăng, BBT)