Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (tuần thứ 01- từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024)
04:27:00 | 03-01-2024

\6

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU – LỊCH CẬP NHẬT

 (Tuần thứ 01- từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

01/01

- Nghỉ tết Dương lịch

- 09 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra một số dự án phục vụ chuẩn bị làm việc với Đoàn Công tác của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 1118 ngày 29/12/2023 của Tỉnh ủy

Thực địa

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 17 giờ 00: Dự Liên hoan võ nhạc “Chào đón năm mới” 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

TTVHTT

Theo GM

của UBND TPVT

Công viên Bãi trước

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Thứ Ba

02/01

Sáng

- 07 giờ 40: Dự họp Tổ giám sát điều hành trục đường Thuỳ Vân. Nghiên cứu về các công trình hợp tác trong DA.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

 Phó Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của Thành ủy

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ, Bằng

- 09 giở 00: Dự họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành ủy Vũng Tàu

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. NV

Theo GM số 01 ngày 02/01/2024

 của Thành ủy

Phòng họp BTV Thành ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Nguyệt

- 09 giờ 30: Dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung ương tại Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của Tỉnh ủy

Thực địa

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến với Đoàn Công tác của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham và làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 1117 ngày 29/12/2023 của Tỉnh ủy

VPUBT

(Phòng 301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, QPAN năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 94/GM-UBND ngày 26/12/2023 của UBND P7

Hội trường UBND P7

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Thứ Tư

03/01

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

  1. Xét thi đua tổ chức đảng và đảng viên năm 2023
  2. Cho ý kiến đề xuất tại công văn 10427/UBND-TCKH ngày 26/12/2023 về việc chuyển giao thực hiện một số nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu.

3. Một số công tác khác

TTr. UBND

P. NV,

P. QLĐT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp BTV

Thành ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Tiếp các Doanh nghiệp thuộc dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân tại Thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

 Đ/c Thuấn,

Đ/c Thụy

 Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 01 ngày 02/01/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị, Công ty cổ phần Du lịch tỉnh, Công ty cổ phần Công trình Giao thông.

Ủy quyền

Phòng TCKH

P. TCKH

Theo GM số 1419 ngày 02/01/2024 UBND tỉnh

VPUBT (Phòng 302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 09 giờ 30: Dự họp BCĐ 167:

1. Về phương án sắp xếp các cơ sở nhà đất của BIDV trên địa bàn tỉnh; của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Về sắp xếp các cơ sở nhà đất và tài chính cho các cơ quan ban, đảng thuộc Tỉnh.

Ủy quyền

Phòng TCKH

P. TCKH

Theo số 1421 ngày 02/01/2024

của UBND tỉnh

VPUBT (Phòng 302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Chiều

- 13 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy quyền P. KT

P. KT

Theo GM số 1422 ngày 03/01/2024 của UBND Tỉnh

VPUBT (Phòng 301)

Đ/c Hùng

Đ/c Cần

- 13 giờ 30: Dự tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Trung tâm Y tế TPVT

Ủy quyền

 phòng Y tế

P. YT

Theo GM của Trung tâm y tế

Hội trường TTYT TPVT

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy năm 2023

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 996 ngày 29/12/2023 của Thành ủy

Phòng họp OC

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp Giám sát về “Công tác quản lý và khai thác du lịch đối với các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh”

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM số 1423 ngày 03/01/2024 UBND tỉnh

VPUBT (Phòng 301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng, Cần

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến Công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

TTr. UBND

VP, P. NV

Theo lịch công tác UBND tỉnh

PH TT MTTQVN tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Đỉnh

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc về tài chính và quản lý cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc Tỉnh ủy

Ủy quyền

P. TCKH

P. TCKH

Theo GM số 1426 ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Thứ Năm

04/01

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc với Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý chợ về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng năm 2024

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. KT

Theo GM số 04 ngày 03/01/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

Chiều

- 13 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của ngành Du lịch tỉnh

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. VHTT

Theo GM số 232/GM-SDL ngày 29/12/2023 của Sở DL

Hội trường Sở Du lịch

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo chi tiết chương trình công tác năm và hoạt động của Ủy ban kiểm tra, các Ban và Văn phòng Thành ủy

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM số 997 ngày 02/01/2024 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

- 14 giờ 00: Dự họp tập thể UBND tỉnh kiểm điểm theo Kết luận số 404/KL-TTr của Thanh tra Chính phủ

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 1418 ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(Phòng 301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Tham dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị Cán bộ công chức, người lao động năm 2024 của phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 02 ngày 02/01/2024 của P. QLĐT

HT phòng QLĐT

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Tiếp công dân (bà Dương Thị Hiền: 140/8/2A đường Lưu Chí Hiếu, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu)

Ủy quyền

P. TNMT

P. TNMT

Theo GM số 02 ngày 03/01/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo việc triển khai quy hoạch tỉnh

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo lịch công tác của UBND tỉnh

VPUBT

(Phòng 301)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

- 16 giờ 00: Dự họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 1432 ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(302)

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 16 giờ 00: Làm việc với  P. TNMT, P. QLĐT, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố, Ban QLDA ĐTXD 1 về 03 dự án: Khu TĐC Tây Bắc AIII, , TĐC Thắng Nhất và nhà ở XH phưởng 10, 12

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH, P. QLĐT, Ban QLDA ĐTXD 1

Theo tin nhắn SMS ngày 04/01/2024 của UBND TPVT

HT Ban QLDA ĐTXD 1

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Thứ Sáu

05/01

Sáng

- 07 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo công tác giải ngân vốn bồi thường giải phóng mặt bằng phát sinh vượt cơ cấu vốn bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt trong tổng mức đầu tư dự án Đường quy hoạch Biệt Chính 2, thành phố Vũng Tàu

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 09 ngày 04/01/2024

của UBND TPVT

PH 3

 87 LTK

Đ/c Hùng

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024 của chính phủ và chính quyền địa phương (Cả ngày)

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 1431 ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(Phòng 301)

Đ/c Bình

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác, hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP

Theo thư mời

của Đoàn ĐBQH

HT B, TTHN tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng xét, công nhận các phường, xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2023 - 2030

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TTYT

Theo GM số 06 ngày 04/01/2023

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Họp rà soát hồ sơ BC đề xuất chủ trương ĐT DA CV Thùy Vân (DA trọng điểm) theo chỉ đạo của BCĐ 1089

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM ngày 04/01/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Ủy quyền

phòng TCKH

VP

Theo GM

 của Thành ủy

Hội trường Thành ủy (04 Hoàng Hoa Thám)

Đ/c Đạt

- 14 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM của

 Sở TNMT

HT 308

STNMT

Đ/c Bình

Đ/c Nghiệp

- 16 giờ 00: Đối thoại với công dân:

 Ông Nguyễn Hồng Dương, địa chỉ: 563/29 đường Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu (là đại diện của ông Tạ Văn Vững)

Đ/c Chủ tịch,

 Đ/c Thụy

 Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM số 03 ngày 09/01/2024

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

Thứ Bảy

06/01

Sáng

- 08 giờ 30: Dự Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

P. GDĐT

Theo GM số 13 ngày 04/01/2024

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Làm việc với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với người có công

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH

Theo GM số 14 ngày 05/01/2024

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chủ Nhật

07/01

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                                     

                                                      TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

Nguyễn Đình Bình