Lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP. Vũng Tàu (tuần thứ 07- từ ngày 12/02/2024 đến ngày 18/02/2024)
06:20:00 | 19-02-2024

\6

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Tuần thứ 07- từ ngày 12/02/2024 đến ngày 18/02/2024)

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Cơ quan

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

12/02

(Mùng 3

 tháng Giêng)

Nghỉ tết Giáp Thìn

Thứ Ba

13/02

(Mùng 4

 tháng Giêng)

Nghỉ tết Giáp Thìn

Thứ Tư

14/02

(Mùng 5

 tháng Giêng)

Nghỉ tết Giáp Thìn

Thứ Năm

15/02

Sáng

- 09 giờ 00: Họp mặt dịp đầu xuân và nghe báo cáo tình hình tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM số 111 ngày 06/02/2024 của UBND TPVT

HT

76 TCĐ

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 10 giờ 00: Dự họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình  tết Nguyên đán năm 2024

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

VP,

 P. TCKH, P. VHTT

Theo GM số 63 ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

Chiều

Thường trực xử lý công việc tại cơ quan

Thứ Sáu

16/02

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy để nghe báo cáo tình hình tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024

Đ/c Chủ tịch

VP,

 P. TCKH

Theo GM số 1160 ngày 06/02/2024 của Tỉnh ủy

Tầng 3

VPTU

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 09 giờ 00: Đi thăm hỏi động chủ tàu, thuyền viên và gia đình thuyền viên bị nạn

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. KT

Theo KH

Theo KH

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Nghe báo cáo công tác thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến đường nối vào cao tốc Biên Hoà –Vũng Tàu (từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994)

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thụy

Phó Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM  

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Nghe báo cáo đề xuất danh mục công trình, dự án tổ chức khởi công, khánh thành chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đ/c Thuấn

Phó Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 64 ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh

VPUBT

(302)

Đ/c Hùng

Đ/c Bằng

Thứ Bảy

17/02

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Tâm

Chủ Nhật

18/02

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Văn phòng HĐND và UBND TPVT;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

                                                     

                                                      TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

  

Nguyễn Đình Bình