Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Thành phố Vũng Tàu
12:07:00 | 08-07-2023

Nhằm đánh giá chính xác tình hình kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Thành phố Vũng Tàu, qua đó lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đảm bảo tính khoa học, khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, đảm bảo khai thác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất đai tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả. Cũng như tạo cơ sở pháp lý, khoa học cho việc quản lý Nhà nước về đất đai và xúc tiến đầu tư, tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, phân bổ lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng, phù hợp với định hướng phát triển không gian, đáp ứng nhu cầu về đất để phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, rà soát, cập nhật thông tin chính xác về công trình, dự án, loại bỏ công trình, dự án chưa hoặc không có khả năng thực hiện, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 4627/KH-UBND ngày 04/7/2023 về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Vũng Tàu.

Theo đó nội dung cần tập trung vào 11 nội dung chính gồm:

1. Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh vực trong năm 2024 và phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã, gồm:

a) Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.

b) Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người có nhu cầu sử dụng đất.

2. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm 2024 và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

3. Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai trong năm 2024 đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

4. Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án có sử dụng đất theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong năm 2024.

Đối với các công trình, dự án theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà nước phải được ghi vốn thực hiện trong năm 2024.

Đối với công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh.

5. Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong năm 2024 trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất.

6. Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2024 sử dụng đất của thành phố.

7. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Thành phố Vũng Tàu.

8. Xây dựng hệ thống bảng biểu, số liệu; lập bản đồ và báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Vũng Tàu; trong đó, bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được thực hiện như sau:

a) Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Vũng Tàu thể hiện các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, khu vực dự kiến Nhà nước thu hồi đất trong năm kế hoạch trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 của thành phố Vũng Tàu;

b) Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Vũng Tàu đến từng thửa đất, được sử dụng một trong các loại tài liệu sau đây để thể hiện trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã:

+ Đối với các công trình, dự án xây dựng tập trung thì sử dụng hồ sơ, bản vẽ trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, dự án đầu tư (nếu có);

+ Đối với các khu vực tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, các khu vực nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà có chuyển mục đích sử dụng đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất còn lại được trích từ bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp thành phố;

+ Đối với các công trình, dự án theo tuyến thì sử dụng các bản đồ định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng tuyến.

c) Bản đồ khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2024 trên nền bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Vũng Tàu.

9. Báo cáo Tập thể Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Vũng Tàu trình Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kế hoạch sử dụng đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

10. Tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, hoàn thiện hồ sơ chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt.

11. Tổ chức công bố và niêm yết công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Vũng Tàu sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt.

Với các tiến độ thực hiện gồm:

* Giai đoạn 1: từ ngày 01/07/2023 đến ngày 15/09/2023 

- Lập và phê duyệt dự toán kinh phí; tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định.

- Đánh giá kết quả thực hiện của các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Vũng Tàu; đề xuất xử lý đối với dự án chưa, chậm triển khai theo khoản 3, Điều 49, Luật Đất đai năm 2013.

- Lập danh mục các công trình, dự án chưa hoàn thành trong năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2024.

- Tiếp nhận, tổng hợp văn bản đăng ký của các Sở, ban, ngành của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; các phòng, ban và Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu; xác định danh mục các công trình, dự án đăng ký mới vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (thời gian đăng ký đến hết 10/09/2023).

- Lập danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong năm 2024 của thành phố Vũng Tàu.

- Xác định danh mục diện tích đất chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân trong năm 2024 trên cơ sở tổng hợp của Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu.

Các danh mục nêu trên phải được tập thể Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu thống nhất trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua.

*Giai đoạn 2: từ ngày 16/09/2023 đến 31/12/2023

- Báo cáo thông qua tập thể Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu thống nhất trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua dự thảo kế hoạch sử dụng 2024 của Thành phố Vũng Tàu theo quy định tại khoản 14, Điều 46, Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Vũng Tàu, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.  

- Sau khi có thông báo kết quả thẩm định, thực hiện chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Vũng Tàu (gồm báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống biểu; các loại bản đồ kế hoạch sử dụng đất; báo cáo kết quả tiếp thu, chỉnh sửa theo thông báo của Hội đồng thẩm định), trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt theo quy định.

* Giai đoạn 3: sau ngày 01/01/2024

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Vũng Tàu theo quy định tại khoản 1, Điều 6, của Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật liên quan đến quy hoạch:

- Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Vũng Tàu tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu và công bố công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 có liên quan đến các phường, xã tại trụ sở Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu;

- Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định, phê duyệt;

- Việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ kế hoạch sử dụng đất./.

(Nguồn: Kế hoạch số 4627/KH-UBND, Kim Nguyễn, BBT)