Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác trẻ em năm 2024
12:44:00 | 04-04-2024

Thực hiện Công văn số 3048/UBND-VP ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em năm 2024, UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Công văn số 2869/UBND-LĐTBXH ngày 03/4/2024 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác trẻ em năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Phường 11 thành phố Vũng Tàu phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tổ chức “Diễn đàn trẻ em năm 2023”

Theo đó, UBND thành phố Vũng đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giáo, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em năm 2024 theo yêu cầu của UBND Tỉnh tại Công văn số 3048/UBND-VP; Lồng ghép, đưa nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em vào các chương trình, kế hoạch công tác của các cơ quan, đơn vị có liên quan và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của các địa phương; Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong bảo đảm thực hiện quyền trẻ em. Mở rộng, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các thành viên tham gia mạng lưới xã hội bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Tăng cường phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp, các tổ chức chính trị - xã hội,  trong phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình, trường học; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông; hỗ trợ và chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về “tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Tham mưu, đề xuất UBND Thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, gắn với trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình trẻ em, các vấn đề của trẻ em. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt là các vụ xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường học tăng cường các hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước, tham gia giao thông an toàn, sử dụng mạng xã hội an toàn đối với học sinh; phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để quản lý, giáo dục học sinh, kịp thời ngăn chặn hành vi, biểu hiện vi phạm đạo đức, bạo lực học đường; quán triệt việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng, kết bạn qua mạng, các trang mạng gây ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh; tránh tình trạng học sinh bị lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm hoạt động trái pháp luật hoặc ảnh hưởng xấu đến tâm sinh lý của học sinh.

UBND các phường, xã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã trở thành các tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em. Phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên trong việc kịp thời nắm thông tin, hỗ trợ can thiệp, trợ giúp các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích và vãng gia tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Phòng văn hóa thông tin phối hợp với UBND các phường, xã tăng cường công tác truyền thông, giáo dục đến từng gia đình, trường học, lớp học, cộng đồng dân cư, đặc biệt khu vực nhiều nhà máy công nghiệp, khu nhà trọ... về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Nâng cao nhận thức, kỹ năng về xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em. Truyền thông, tư vấn đến từng cộng đồng dân cư, gia đình, trường, lớp học về kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống cho trẻ em. Hình thức truyền thông đa dạng trên nhiều phương diện: truyền thông trực tiếp (nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề, hội thi, hội thảo, tập huấn; diễn đàn, tọa đàm...), chú trọng truyền thông trực tiếp qua đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng; truyền thông gián tiếp (qua các kênh truyền hình, mạng xã hội, loa đài phát thanh tại cơ sở, áp phích, tờ rơi,.. ưu tiên thực hiện các sản phẩm truyền thông có tiện ích sử dụng trong đời sống như: sổ tay, quạt cầm tay, túi xách, khẩu trang...)./.                                                  

(Nguồn: Công văn số 2869/UBND-LĐTBXH, Lê Ngân, BBT)