Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
03/NQ-UBBC 28-05-2021 28-05-2021 Bầu cử về việc công bố danh sách nhứng người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường 12 khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-UBBC 31-05-2021 31-05-2021 Bầu cử Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Phường 7, khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
03/NQ-UBND 31-05-2021 31-05-2021 Bầu cử về việc công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND phường 4 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
05/QD-UBBC 26-01-2021 26-01-2021 Khác Về việc trưng tập cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016
107/NQ-UBBC 27-05-2021 27-05-2021 Bầu cử Công bố danh sách những người trúng cử đạ biểu HĐND phường 10 khoá XI, nhiệm kỳ 2021 -2026
1263/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Khác Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn bị bầu cử số 1
1264/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Bầu cử Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4
1265/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Bầu cử Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2
1267/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Bầu cử Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 5
1268/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Bầu cử Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
03/QĐ-BCH 27-01-2021 27-01-2021 PCTT&TKCN Về việc công bố công khai thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020
1000/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Nguyễn Thj Gái
1001/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Nguyễn Thị Lang
1002/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Võ Văn Tài
1003/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Nguyễn Thị Chín
1004/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Võ Văn Tươi
1005/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Mai Văn Toàn
1243/TB-UBND 28-05-2021 28-05-2021 Tuyển dụng Tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách phường Thắng Tam năm 2021
1247/QĐ-UBND 26-02-2021 26-02-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi bổ sung 43,20 m2 đất tại phường 10 do ông Nguyễn Văn Ba đang sử dụng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm Chí Linh, thuộc phường 10, thành phố Vũng Tàu
149/NQ-HĐND 24-12-2020 30-12-2021 HĐND Phê chuẩn bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tp sang phòng giao dịch Ngân hành chính sách xã hội TPVT năm 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
03/QĐ-BCH 27-01-2021 27-01-2021 PCTT&TKCN Về việc công bố công khai thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020
1000/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Nguyễn Thj Gái
1001/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Nguyễn Thị Lang
1002/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Võ Văn Tài
1003/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Nguyễn Thị Chín
1004/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Võ Văn Tươi
1005/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Mai Văn Toàn
1243/TB-UBND 28-05-2021 28-05-2021 Tuyển dụng Tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách phường Thắng Tam năm 2021
1247/QĐ-UBND 26-02-2021 26-02-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi bổ sung 43,20 m2 đất tại phường 10 do ông Nguyễn Văn Ba đang sử dụng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm Chí Linh, thuộc phường 10, thành phố Vũng Tàu
149/NQ-HĐND 24-12-2020 30-12-2021 HĐND Phê chuẩn bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tp sang phòng giao dịch Ngân hành chính sách xã hội TPVT năm 2020