Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
6109/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 4,10m2 đất của ông(bà) Lê Yến Ngọc để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6108/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 2,70m2 đất của ông(bà) Nguyễn Thị Bạch Tuyết để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6107/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 9,60m2 đất của ông(bà) Vũ Văn Chiến - Trần Thị Thu Hường để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6106/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 12,30m2 đất của ông(bà) Trần Thị Lan Hương để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6105/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 0,80m2 đất của ông(bà) Nguyễn Thế Hội - Nguyễn Thị Hồng Hương để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6104/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 3,50m2 đất của ông(bà) Nguyễn Thị Thanh Thủy và hàng thừa kế hợp pháp theo quy định pháp luật của bà Nguyễn Thị Trọng để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6103/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 0,60m2 đất của ông(bà) Nguyễn Thị Vàng để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6102/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 1,20m2 đất của ông(bà) Vũ Công Trình - Trần Thị Bích Lài để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6101/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 9,90m2 đất của ông(bà) Nguyễn Thùy Dương để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6088/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 277,8m2 của ông(bà) Bùi Khánh Nhật để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6087/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 488,3m2 của ông(bà) Bùi Ngọc Thạch để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6086/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 435,9m2 của ông(bà) Bùi Nhật Tiến để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6085/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 554,4m2 của ông(bà) Bùi Thái Sơn để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6084/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 148,3m2 của ông(bà) Đặng Văn Lễ - Võ Thị Huệ để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6083/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 1.113,90m2 của ông(bà) Bùi Thị Phương Loan để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6082/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 34,6m2 của ông(bà) Trương Văn Điệu - Trần Thị Minh Hạnh để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6081/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 776,1m2 của ông(bà) Bùi Sỹ Công - Phan Thị Hải để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6080/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 99,3m2 của ông(bà) Bùi Văn Viện - Nguyễn Thị Thành để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6079/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 12,7m2 của ông(bà) Bùi Thị Ngọc Mai để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6078/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 30,20m2 của ông(bà) Nguyễn Thị Ngọc Thủy để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6000/QĐ-UBND 26-11-2020 26-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 16.407,90m2 đất của ông(bà) Đỗ Thị Bích Hiền thực hiện dự án Trường Đại học BR-VT phường 11
5999/QĐ-UBND 26-11-2020 26-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 978,70m2 đất của ông(bà) Nguyễn Văn Vượng - Võ Thị Ngọc Ánh thực hiện dự án Trường Đại học BR-VT phường 11
[5778/QĐ-UBND 13-11-2020 13-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 788,0m2 đất của ông(bà) Đào Bá Hữu để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2 TPVT)
5782/QĐ-UBND 13-11-2020 13-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 209,5m2 đất của ông(bà) Nguyễn Văn Ngự - Nguyễn Thị Thu Cúc để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2 TPVT)
5781/QĐ-UBND 13-11-2020 13-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 192,10m2 đất của ông(bà) Trần Bá Khoa để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2 TPVT)
5780/QĐ-UBND 13-11-2020 13-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 116,70m2 đất của ông(bà) Nguyễn Quang Dũng - Đào Thị Ty để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2 TPVT)
5779/QĐ-UBND 13-11-2020 13-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 8,60m2 đất của ông(bà) Trần Văn Lộc để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2 TPVT)
5777/QĐ-UBND 13-11-2020 13-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 3.089,90m2 đất của ông(bà)Vũ Thị Cận để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2 TPVT)
5776/QĐ-UBND 13-11-2020 13-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 448,4m2 đất của ông(bà) Phạm Thị Huệ để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2 TPVT)
5775/QĐ-UBND 13-11-2020 13-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 0,3m2 đất của ông(bà) Lương Thị Phẩy để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2 TPVT)
5746/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Bồi thường giải phóng mặt bằng V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Võ Văn Két - Lê Thị Tr do Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Đường Long Sơn - Cái Mép
5740/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Thu hồi đất V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 08 hộ gia đình cá nhân do Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Đường Long Sơn - Cái Mép
5739/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 4.888,60m2 do Nhà nước quản lý ông (bà) Nguyễn Văn Lương -Mai Thị Trúc Mai đang sử dụng để thực hiện dự án Đường vào Long Sơn - Cái Mép
5738/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 7.250,70m2 do ông (bà) Lâm Văn Nhân - Lê Thị Lợi đang sử dụng để thực hiện dự án Đường vào Long Sơn - Cái Mép
5737/QĐ-UBND 11-11-2020 11-12-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 3.103,70m2 do Nhà nước quản lý ông (bà) Võ Văn Két - Lê Thị Tre đang sử dụng để thực hiện dự án Đường vào Long Sơn - Cái Mép
5736/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 3.023,10m2 do ông (bà) Phạm Thị Tròn đang sử dụng để thực hiện dự án Đường vào Long Sơn - Cái Mép
5735/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 834,90m2 do ông (bà) Lê Văn Thông - Lê Thị Nguyệt đang sử dụng để thực hiện dự án Đường vào Long Sơn - Cái Mép
5734/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 319,10m2 do ông (bà)Nguyễn Thị Hạnh - Mai Xuân Thu đang sử dụng để thực hiện dự án Đường vào Long Sơn - Cái Mép
5733/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 8.262,10m2 do ông (bà) Lâm Văn Nhân - Lê Thị Lợi đang sử dụng để thực hiện dự án Đường vào Long Sơn - Cái Mép
5732/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 3.111,40m2 do ông (bà) Lâm Văn Nhân - Lê Thị Lợi đang sử dụng để thực hiện dự án Đường vào Long Sơn - Cái Mép
5643/QĐ-UBND 05-11-2020 05-11-2020 Thu hồi đất V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 03 hộ gia đinh, cá nhân và 01 đơn vị để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễn trên địa bàn TPVT
5642/QĐ-UBND 05-11-2020 05-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 647,0m2 đất của ông(bà) Lê Văn Hoàng - Phạm Thị Kim Liên để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễn trên địa bàn TPVT
5641/QĐ-UBND 05-11-2020 05-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 289,70m2 đất của ông(bà) Trần Ngọc Minh - Lê Thị Hoa để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễn trên địa bàn TPVT
5640/QĐ-UBND 05-11-2020 05-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 4.436,7m2 đất do công an tỉnh BR-VT đang sử dụng để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễn trên địa bàn TPVT
5639/QĐ-UBND 05-11-2020 05-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 1.071,50m2 đất của ông(bà) Trần Thị Son để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễn trên địa bàn TPVT
5452/QĐ-UBND 29-10-2020 29-10-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 101,10m2 đất của ông(bà) Nguyễn Ngọc Nghĩa đang sử dụng để xây dựng công trình đường Thống Nhất (nối dài)
5451/QĐ-UBND 29-10-2020 29-10-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 144,90m2 đất của ông(bà) Vũ Văn Thu - Lê Thị Nga đang sử dụng để xây dựng công trình đường Thống Nhất (nối dài)
5450/QĐ-UBND 29-10-2020 29-10-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 1,10m2 đất của ông(bà) Trần Huy Cường - Trần Thị Lam Hồng đang sử dụng để xây dựng công trình đường Thống Nhất (nối dài)
5449/QĐ-UBND 29-10-2020 29-10-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 87,10m2 đất của ông(bà) Nguyễn Quế Lâm đang sử dụng để xây dựng công trình đường Thống Nhất (nối dài)
5448/QĐ-UBND 29-10-2020 29-10-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 0,2m2 đất của ông(bà) Mai Thành Nhân - Võ Thị Bé Sáu đang sử dụng để xây dựng công trình đường Thống Nhất (nối dài)
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
6109/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 4,10m2 đất của ông(bà) Lê Yến Ngọc để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6108/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 2,70m2 đất của ông(bà) Nguyễn Thị Bạch Tuyết để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6107/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 9,60m2 đất của ông(bà) Vũ Văn Chiến - Trần Thị Thu Hường để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6106/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 12,30m2 đất của ông(bà) Trần Thị Lan Hương để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6105/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 0,80m2 đất của ông(bà) Nguyễn Thế Hội - Nguyễn Thị Hồng Hương để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6104/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 3,50m2 đất của ông(bà) Nguyễn Thị Thanh Thủy và hàng thừa kế hợp pháp theo quy định pháp luật của bà Nguyễn Thị Trọng để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6103/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 0,60m2 đất của ông(bà) Nguyễn Thị Vàng để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6102/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 1,20m2 đất của ông(bà) Vũ Công Trình - Trần Thị Bích Lài để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6101/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 9,90m2 đất của ông(bà) Nguyễn Thùy Dương để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Đồ Chiểu
6088/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 277,8m2 của ông(bà) Bùi Khánh Nhật để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6087/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 488,3m2 của ông(bà) Bùi Ngọc Thạch để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6086/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 435,9m2 của ông(bà) Bùi Nhật Tiến để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6085/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 554,4m2 của ông(bà) Bùi Thái Sơn để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6084/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 148,3m2 của ông(bà) Đặng Văn Lễ - Võ Thị Huệ để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6083/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 1.113,90m2 của ông(bà) Bùi Thị Phương Loan để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6082/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 34,6m2 của ông(bà) Trương Văn Điệu - Trần Thị Minh Hạnh để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6081/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 776,1m2 của ông(bà) Bùi Sỹ Công - Phan Thị Hải để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6080/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 99,3m2 của ông(bà) Bùi Văn Viện - Nguyễn Thị Thành để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6079/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 12,7m2 của ông(bà) Bùi Thị Ngọc Mai để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6078/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 30,20m2 của ông(bà) Nguyễn Thị Ngọc Thủy để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6000/QĐ-UBND 26-11-2020 26-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 16.407,90m2 đất của ông(bà) Đỗ Thị Bích Hiền thực hiện dự án Trường Đại học BR-VT phường 11
5999/QĐ-UBND 26-11-2020 26-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 978,70m2 đất của ông(bà) Nguyễn Văn Vượng - Võ Thị Ngọc Ánh thực hiện dự án Trường Đại học BR-VT phường 11
[5778/QĐ-UBND 13-11-2020 13-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 788,0m2 đất của ông(bà) Đào Bá Hữu để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2 TPVT)
5782/QĐ-UBND 13-11-2020 13-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 209,5m2 đất của ông(bà) Nguyễn Văn Ngự - Nguyễn Thị Thu Cúc để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2 TPVT)
5781/QĐ-UBND 13-11-2020 13-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 192,10m2 đất của ông(bà) Trần Bá Khoa để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2 TPVT)
5780/QĐ-UBND 13-11-2020 13-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 116,70m2 đất của ông(bà) Nguyễn Quang Dũng - Đào Thị Ty để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2 TPVT)
5779/QĐ-UBND 13-11-2020 13-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 8,60m2 đất của ông(bà) Trần Văn Lộc để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2 TPVT)
5777/QĐ-UBND 13-11-2020 13-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 3.089,90m2 đất của ông(bà)Vũ Thị Cận để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2 TPVT)
5776/QĐ-UBND 13-11-2020 13-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 448,4m2 đất của ông(bà) Phạm Thị Huệ để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2 TPVT)
5775/QĐ-UBND 13-11-2020 13-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 0,3m2 đất của ông(bà) Lương Thị Phẩy để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2 TPVT)
5746/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Bồi thường giải phóng mặt bằng V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông(bà) Võ Văn Két - Lê Thị Tr do Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Đường Long Sơn - Cái Mép
5740/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Thu hồi đất V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 08 hộ gia đình cá nhân do Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Đường Long Sơn - Cái Mép
5739/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 4.888,60m2 do Nhà nước quản lý ông (bà) Nguyễn Văn Lương -Mai Thị Trúc Mai đang sử dụng để thực hiện dự án Đường vào Long Sơn - Cái Mép
5738/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 7.250,70m2 do ông (bà) Lâm Văn Nhân - Lê Thị Lợi đang sử dụng để thực hiện dự án Đường vào Long Sơn - Cái Mép
5737/QĐ-UBND 11-11-2020 11-12-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 3.103,70m2 do Nhà nước quản lý ông (bà) Võ Văn Két - Lê Thị Tre đang sử dụng để thực hiện dự án Đường vào Long Sơn - Cái Mép
5736/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 3.023,10m2 do ông (bà) Phạm Thị Tròn đang sử dụng để thực hiện dự án Đường vào Long Sơn - Cái Mép
5735/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 834,90m2 do ông (bà) Lê Văn Thông - Lê Thị Nguyệt đang sử dụng để thực hiện dự án Đường vào Long Sơn - Cái Mép
5734/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 319,10m2 do ông (bà)Nguyễn Thị Hạnh - Mai Xuân Thu đang sử dụng để thực hiện dự án Đường vào Long Sơn - Cái Mép
5733/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 8.262,10m2 do ông (bà) Lâm Văn Nhân - Lê Thị Lợi đang sử dụng để thực hiện dự án Đường vào Long Sơn - Cái Mép
5732/QĐ-UBND 11-11-2020 11-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 3.111,40m2 do ông (bà) Lâm Văn Nhân - Lê Thị Lợi đang sử dụng để thực hiện dự án Đường vào Long Sơn - Cái Mép
5643/QĐ-UBND 05-11-2020 05-11-2020 Thu hồi đất V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 03 hộ gia đinh, cá nhân và 01 đơn vị để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễn trên địa bàn TPVT
5642/QĐ-UBND 05-11-2020 05-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 647,0m2 đất của ông(bà) Lê Văn Hoàng - Phạm Thị Kim Liên để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễn trên địa bàn TPVT
5641/QĐ-UBND 05-11-2020 05-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 289,70m2 đất của ông(bà) Trần Ngọc Minh - Lê Thị Hoa để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễn trên địa bàn TPVT
5640/QĐ-UBND 05-11-2020 05-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 4.436,7m2 đất do công an tỉnh BR-VT đang sử dụng để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễn trên địa bàn TPVT
5639/QĐ-UBND 05-11-2020 05-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 1.071,50m2 đất của ông(bà) Trần Thị Son để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễn trên địa bàn TPVT
5452/QĐ-UBND 29-10-2020 29-10-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 101,10m2 đất của ông(bà) Nguyễn Ngọc Nghĩa đang sử dụng để xây dựng công trình đường Thống Nhất (nối dài)
5451/QĐ-UBND 29-10-2020 29-10-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 144,90m2 đất của ông(bà) Vũ Văn Thu - Lê Thị Nga đang sử dụng để xây dựng công trình đường Thống Nhất (nối dài)
5450/QĐ-UBND 29-10-2020 29-10-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 1,10m2 đất của ông(bà) Trần Huy Cường - Trần Thị Lam Hồng đang sử dụng để xây dựng công trình đường Thống Nhất (nối dài)
5449/QĐ-UBND 29-10-2020 29-10-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 87,10m2 đất của ông(bà) Nguyễn Quế Lâm đang sử dụng để xây dựng công trình đường Thống Nhất (nối dài)
5448/QĐ-UBND 29-10-2020 29-10-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 0,2m2 đất của ông(bà) Mai Thành Nhân - Võ Thị Bé Sáu đang sử dụng để xây dựng công trình đường Thống Nhất (nối dài)