Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
1269/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Bầu cử Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 7
157/NQ-UBBC 27-05-2021 27-05-2021 Bầu cử Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
1644/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 1
1645/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 2
1646/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 3
1647/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 4
1648/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 5
1649/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Nhì
1650/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 7
1651/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 8
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
150/NQ-HĐND 24-12-2020 30-12-2021 HĐND Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thu chi ngân sách địa phương 2021
151/NQ-HĐND 24-12-2020 30-12-2021 HĐND Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phường năm 2021
152/NQ-HĐND 24-12-2020 30-12-2021 HĐND V/v phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Nhà nước TPVT
153/NQ-HĐND 24-12-2020 30-12-2021 HĐND V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư XDCB, kiến thiết thị chính, quy hoạch đô thị năm 2021
154/NQ-HĐND 24-12-2020 30-12-2021 HĐND Về chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Thùy Vân (đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến Hoàng Hoa Thám)
159/NQ-HĐND 24-12-2020 30-12-2021 HĐND V/v chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 62/NQ-HDND ngày 31/07/2020 của Hội đồng nhân dân TPVT
160/NQ-HĐND 24-12-2020 30-12-2021 HĐND Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh năm 2021
2024/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 10,40m2 đất của ông (bà) Đoàn Thị Kim Phụng đang sử dụng tại phường 1 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
2025/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 4,40m2 đất của ông (bà) Dương Văn Bửu - Nguyễn Hồng Phượng đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
2026/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 2,60m2 đất của ông (bà) Phan Trần Huy - Đặng Thị Sáu đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
150/NQ-HĐND 24-12-2020 30-12-2021 HĐND Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thu chi ngân sách địa phương 2021
151/NQ-HĐND 24-12-2020 30-12-2021 HĐND Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phường năm 2021
152/NQ-HĐND 24-12-2020 30-12-2021 HĐND V/v phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Nhà nước TPVT
153/NQ-HĐND 24-12-2020 30-12-2021 HĐND V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư XDCB, kiến thiết thị chính, quy hoạch đô thị năm 2021
154/NQ-HĐND 24-12-2020 30-12-2021 HĐND Về chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Thùy Vân (đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến Hoàng Hoa Thám)
159/NQ-HĐND 24-12-2020 30-12-2021 HĐND V/v chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 62/NQ-HDND ngày 31/07/2020 của Hội đồng nhân dân TPVT
160/NQ-HĐND 24-12-2020 30-12-2021 HĐND Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh năm 2021
2024/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 10,40m2 đất của ông (bà) Đoàn Thị Kim Phụng đang sử dụng tại phường 1 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
2025/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 4,40m2 đất của ông (bà) Dương Văn Bửu - Nguyễn Hồng Phượng đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
2026/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 2,60m2 đất của ông (bà) Phan Trần Huy - Đặng Thị Sáu đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu