Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
74/NQ-UBBC 28-05-2021 28-05-2021 Bầu cử công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 8 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
462/QĐ-UBND 21-01-2021 21-01-2021 Giao đất Về việc giao cho ông (bà) Nguyễn Văn Ngọc - Nguyễn Thị Thu Nguyệt 01 lô đất tái định cư trong Khu tái định cư Trần Bình Trọng để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị.
485/QĐ-UBND 21-01-2021 21-01-2021 Khen thưởng Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội năm 2020
486/QĐ-UBND 22-01-2021 22-01-2021 Khen thưởng Quyết định khen thưởng thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2020
487/QĐ-UBND 22-01-2021 22-01-2021 Khen thưởng V/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020
488/QĐ-UBND 22-01-2021 22-01-2021 Khen thưởng Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác ngành Tư pháp
53/TB-UBND 02-06-2021 02-06-2021 Tuyển dụng Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc UBND phường 4, thành phố Vũng Tàu năm 2021
6078/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 30,20m2 của ông(bà) Nguyễn Thị Ngọc Thủy để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6079/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 12,7m2 của ông(bà) Bùi Thị Ngọc Mai để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6080/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 99,3m2 của ông(bà) Bùi Văn Viện - Nguyễn Thị Thành để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6081/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 776,1m2 của ông(bà) Bùi Sỹ Công - Phan Thị Hải để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
462/QĐ-UBND 21-01-2021 21-01-2021 Giao đất Về việc giao cho ông (bà) Nguyễn Văn Ngọc - Nguyễn Thị Thu Nguyệt 01 lô đất tái định cư trong Khu tái định cư Trần Bình Trọng để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị.
485/QĐ-UBND 21-01-2021 21-01-2021 Khen thưởng Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội năm 2020
486/QĐ-UBND 22-01-2021 22-01-2021 Khen thưởng Quyết định khen thưởng thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2020
487/QĐ-UBND 22-01-2021 22-01-2021 Khen thưởng V/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020
488/QĐ-UBND 22-01-2021 22-01-2021 Khen thưởng Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác ngành Tư pháp
53/TB-UBND 02-06-2021 02-06-2021 Tuyển dụng Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc UBND phường 4, thành phố Vũng Tàu năm 2021
6078/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 30,20m2 của ông(bà) Nguyễn Thị Ngọc Thủy để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6079/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 12,7m2 của ông(bà) Bùi Thị Ngọc Mai để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6080/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 99,3m2 của ông(bà) Bùi Văn Viện - Nguyễn Thị Thành để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT
6081/QĐ-UBND 30-11-2020 30-11-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 776,1m2 của ông(bà) Bùi Sỹ Công - Phan Thị Hải để xây dựng công trình Đường Cầu Cháy TPVT