Báo cáo Kinh tế - Xã hội
STT Tiêu đề Tập tin
1 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 BC_318_1.PDF
2 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 BC_318_1.PDF
3 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 BC_318_1.PDF
4 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 BC_318_1.PDF
5 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 BC_318_1.PDF
6 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 BC_318_1.PDF
7 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 BC_318_1.PDF
8 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 BC_318_1.PDF
9 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 BC_318_1.PDF
10 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 BC_318_1.PDF