Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
03/NQ-UBND 31-05-2021 31-05-2021 Bầu cử về việc công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND phường 4 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-UBBC 31-05-2021 31-05-2021 Bầu cử Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Phường 7, khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
74/NQ-UBBC 28-05-2021 28-05-2021 Bầu cử công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 8 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-UBBC 28-05-2021 28-05-2021 Bầu cử về việc công bố danh sách nhứng người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường 12 khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
157/NQ-UBBC 27-05-2021 27-05-2021 Bầu cử Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
107/NQ-UBBC 27-05-2021 27-05-2021 Bầu cử Công bố danh sách những người trúng cử đạ biểu HĐND phường 10 khoá XI, nhiệm kỳ 2021 -2026
1903/QĐ-UBND 31-03-2021 31-03-2021 Bầu cử Về việc điều chỉnh số lượng khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Thắng Nhất tại Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu
1660/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Long Sơn
1659/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Rạch Dừa
1658/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh
1657/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Tam
1656/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Nhất
1655/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 12
1654/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 11
1653/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 10
1652QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 9
1651/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 8
1650/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 7
1649/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Nhì
1648/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 5
1647/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 4
1646/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 3
1645/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 2
1644/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 1
1269/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Bầu cử Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 7
1268/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Bầu cử Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6
1267/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Bầu cử Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 5
1265/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Bầu cử Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2
1264/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Bầu cử Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4
1263/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Khác Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn bị bầu cử số 1
05/QD-UBBC 26-01-2021 26-01-2021 Khác Về việc trưng tập cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016
6673/QĐ-UBND 17-12-2020 17-12-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 66,90m2 đất do ông(bà) Lê Thanh Nghị đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Thống Nhất TPVT
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
4945/UBND-QLĐT 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v duy trì hoạt động thu gom, vận chuyển rác trong thời gian thành phố Vũng Tàu áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg.
4944/UBND-QLĐT 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 Về việc tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
4943/UBND-QLDT 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về hoạt động giao thông vận tải trong thời gian thành phố Vũng Tàu áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg.
4934/KH-UBND 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 Kế hoạch Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
285/VHTT-NV 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v cập nhật danh sách các công ty cung ứng test nhanh xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2
23/BC-BCĐ COVID 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 Tình hình các khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
20/KH-BCĐ -COVID 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v Triển khai chiến dịch xét nghiệm phát hiện nhiễm Sars-cov-2 để phòng chống dịch trong thời gain thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
17/BCĐ-COVID 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTG ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
4933/UBND-VP 13-07-2021 13-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4930/BC-UBND 13-07-2021 13-07-2021 Khác V/v Hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về thành phố Vũng Tàu và những địa điểm trong các thông báo khẩn (cập nhật đến 19 giờ 30, ngày 12/7/2021)
4741/UBND-YT 08-07-2021 08-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v kích hoạt hoạt động tại cơ sở cách ly tại Trụ sở cũ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
5900/QĐ-UBND 30-06-2021 30-06-2021 Hành chính QD ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026
5871/QĐ-UBND 30-06-2021 30-06-2021 Khen thưởng Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong việc vận động, ủng hộ, tài trợ Quỹ Khuyến học - Khuyến tài TPVT NK 2016-2021
4494/QĐ-UBND 28-06-2021 28-06-2021 Khen thưởng Quyết định khen thưởng thành tích trong việc thực hiện giai đoạn 2 chiến dịch cấp Căn cước công dân có gắn chip điện tử
796/TB-UBND 02-06-2021 02-06-2021 Tuyển dụng Tuyển dụng chức danh người hoạt động không chuyên trách phường 10 năm 2021
53/TB-UBND 02-06-2021 02-06-2021 Tuyển dụng Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc UBND phường 4, thành phố Vũng Tàu năm 2021
387/QĐ-UBND 01-06-2021 01-06-2021 Khác Ban hành Quy chế về phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực; Trật tự đô thị; Xây dựng; Đất đai và Bảo vệ môi trường trên địa bàn Phường 7
630/TB-UBND 28-05-2021 28-05-2021 Tuyển dụng Tuyển dụng chức danh Phụ trách Kinh tế phường Thắng Nhất năm 2021
1243/TB-UBND 28-05-2021 28-05-2021 Tuyển dụng Tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách phường Thắng Tam năm 2021
2128/QĐ-UBND 12-04-2021 12-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 20,0 m2 tại phường Thắng Nhì do ông, bà Trần Đỗ Ngọc Hải – Vương Thị Thiệp Hồng đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình, thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
2127/QĐ-UBND 12-04-2021 12-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 18,5 m2 tại phường Thắng Nhì do bà Trần Thị Thanh đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình, thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
2126/QĐ-UBND 12-04-2021 12-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 5,8 m2 tại phường Thắng Nhì do ông, bà Trần Bình An - Trần Thị Thu Thủy đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình, thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
2125/QĐ-UBND 12-04-2021 12-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 32,4 m2 tại phường Thắng Nhì do ông Nguyễn Duy Phúc đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình, thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
2028/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 13,50m2 đất của ông (bà) Hùng Thục Phương đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
2027/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 13,80m2 đất của ông (bà) Trương Hữu Lộc - Nguyễn Kim Tiến đang sử dụng tại phường 1 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
2026/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 2,60m2 đất của ông (bà) Phan Trần Huy - Đặng Thị Sáu đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
2025/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 4,40m2 đất của ông (bà) Dương Văn Bửu - Nguyễn Hồng Phượng đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
2024/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 10,40m2 đất của ông (bà) Đoàn Thị Kim Phụng đang sử dụng tại phường 1 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
1247/QĐ-UBND 26-02-2021 26-02-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi bổ sung 43,20 m2 đất tại phường 10 do ông Nguyễn Văn Ba đang sử dụng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm Chí Linh, thuộc phường 10, thành phố Vũng Tàu
1234/UBND-VP 26-02-2021 26-02-2021 Y tế Triển khai công văn 1782/UBND-VP ngày 26/02/2021 của UBND Tỉnh về khôi phục trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
1229/UBND-YT 26-02-2021 26-02-2021 Y tế về việc triển khai Khai báo y tế bằng QR-Code theo quy định của Bộ Y tế
1175/UBND-TCKH 25-02-2021 25-02-2021 Tài chính V/v triển khai thi hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.
1141/UBND-KT 24-02-2021 24-02-2021 Kinh tế V/v triển khai công tác phòng chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn TPVT
1111/UBND-TNMT 24-02-2021 24-02-2021 Khiếu nại - Tố cáo V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Võ Hồng Ngự đối với việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 105 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu.
1079/TB-UBND 22-02-2021 22-02-2021 Hành chính Kết luận cuộc họp nghe phòng Quản lý đô thị báo cáo về hồ sơ ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính và các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
1067/KH-UBND 22-02-2021 22-02-2021 Tư pháp Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn thành phố năm 2021
1066/KH-UBND 22-02-2021 22-02-2021 Khác Triển khai thực hiện Đề án “ Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2021
1058A/UBND-YT 21-02-2021 21-02-2021 Y tế về việc hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng dịch Covid-19 trong nước đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
361/QĐ-UBND 19-02-2021 19-02-2021 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện, lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
359/QĐ-UBND 19-02-2021 19-02-2021 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện, lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
1021/QĐ-UBND 19-02-2021 19-02-2021 Khen thưởng Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học - Khuyến tài và xây dựng các mô hình học tập
1020/QĐ-UBND 19-02-2021 19-02-2021 Khen thưởng Quyết định khen thưởng đột xuất thành tích trong đấu tranh, trấn áp tội phạm - Nguyễn Đình Nhật
1019/QĐ-UBND 19-02-2021 19-02-2021 Khen thưởng Quyết định khen thưởng đột xuất thành tích trong đấu tranh, trấn áp tội phạm - Phạm Thành Vũ
1021/TB-UBND 18-02-2021 18-02-2021 Tuyển dụng TB chưa triệu tập thí sinh và tổ chức vòng 2 xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021
1012/QĐ-UBND 18-02-2021 18-02-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 101,50m2 đất do ông (bà) Nguyễn Hoàng Long – Dương Thị Tú (Nguyễn Trường Vũ; Trần Văn Hảo – Lưu Thị Trà My là người có liên quan) đang sử dụng tại phường 11 để tiếp tục thực hiện Dự án đền bù giải phóng mặt bằng công trình Trung tâm Hành chính thành phố Vũng Tàu
1011/QĐ-UBND 18-02-2021 18-02-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 101,90m2 đất do ông (bà) Nguyễn Hoàng Long – Dương Thị Tú (Võ Hữu Định – Mai Thị Bạch Tuyết; Trần Bình Ngọ - Nguyễn Thị Thủy là người có liên quan) đang sử dụng tại phường 11 để tiếp tục thực hiện Dự án đền bù giải phóng mặt bằng công trình Trung tâm Hành chính thành phố Vũng Tàu
999/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Nguyễn Ngọc Thành
998/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Nguyễn Chí Công
997/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Nguyễn Thị Mua
996/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Liềng A Tám
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
4945/UBND-QLĐT 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v duy trì hoạt động thu gom, vận chuyển rác trong thời gian thành phố Vũng Tàu áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg.
4944/UBND-QLĐT 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 Về việc tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
4943/UBND-QLDT 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về hoạt động giao thông vận tải trong thời gian thành phố Vũng Tàu áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg.
4934/KH-UBND 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 Kế hoạch Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
285/VHTT-NV 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v cập nhật danh sách các công ty cung ứng test nhanh xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2
23/BC-BCĐ COVID 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 Tình hình các khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
20/KH-BCĐ -COVID 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v Triển khai chiến dịch xét nghiệm phát hiện nhiễm Sars-cov-2 để phòng chống dịch trong thời gain thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
17/BCĐ-COVID 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTG ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
4933/UBND-VP 13-07-2021 13-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4930/BC-UBND 13-07-2021 13-07-2021 Khác V/v Hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về thành phố Vũng Tàu và những địa điểm trong các thông báo khẩn (cập nhật đến 19 giờ 30, ngày 12/7/2021)
4741/UBND-YT 08-07-2021 08-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v kích hoạt hoạt động tại cơ sở cách ly tại Trụ sở cũ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
5900/QĐ-UBND 30-06-2021 30-06-2021 Hành chính QD ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026
5871/QĐ-UBND 30-06-2021 30-06-2021 Khen thưởng Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong việc vận động, ủng hộ, tài trợ Quỹ Khuyến học - Khuyến tài TPVT NK 2016-2021
4494/QĐ-UBND 28-06-2021 28-06-2021 Khen thưởng Quyết định khen thưởng thành tích trong việc thực hiện giai đoạn 2 chiến dịch cấp Căn cước công dân có gắn chip điện tử
796/TB-UBND 02-06-2021 02-06-2021 Tuyển dụng Tuyển dụng chức danh người hoạt động không chuyên trách phường 10 năm 2021
53/TB-UBND 02-06-2021 02-06-2021 Tuyển dụng Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc UBND phường 4, thành phố Vũng Tàu năm 2021
387/QĐ-UBND 01-06-2021 01-06-2021 Khác Ban hành Quy chế về phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực; Trật tự đô thị; Xây dựng; Đất đai và Bảo vệ môi trường trên địa bàn Phường 7
630/TB-UBND 28-05-2021 28-05-2021 Tuyển dụng Tuyển dụng chức danh Phụ trách Kinh tế phường Thắng Nhất năm 2021
1243/TB-UBND 28-05-2021 28-05-2021 Tuyển dụng Tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách phường Thắng Tam năm 2021
2128/QĐ-UBND 12-04-2021 12-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 20,0 m2 tại phường Thắng Nhì do ông, bà Trần Đỗ Ngọc Hải – Vương Thị Thiệp Hồng đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình, thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
2127/QĐ-UBND 12-04-2021 12-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 18,5 m2 tại phường Thắng Nhì do bà Trần Thị Thanh đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình, thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
2126/QĐ-UBND 12-04-2021 12-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 5,8 m2 tại phường Thắng Nhì do ông, bà Trần Bình An - Trần Thị Thu Thủy đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình, thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
2125/QĐ-UBND 12-04-2021 12-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 32,4 m2 tại phường Thắng Nhì do ông Nguyễn Duy Phúc đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình, thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
2028/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 13,50m2 đất của ông (bà) Hùng Thục Phương đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
2027/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 13,80m2 đất của ông (bà) Trương Hữu Lộc - Nguyễn Kim Tiến đang sử dụng tại phường 1 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
2026/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 2,60m2 đất của ông (bà) Phan Trần Huy - Đặng Thị Sáu đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
2025/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 4,40m2 đất của ông (bà) Dương Văn Bửu - Nguyễn Hồng Phượng đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
2024/QĐ-UBND 06-04-2021 06-04-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 10,40m2 đất của ông (bà) Đoàn Thị Kim Phụng đang sử dụng tại phường 1 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng Tàu
1247/QĐ-UBND 26-02-2021 26-02-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi bổ sung 43,20 m2 đất tại phường 10 do ông Nguyễn Văn Ba đang sử dụng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm Chí Linh, thuộc phường 10, thành phố Vũng Tàu
1234/UBND-VP 26-02-2021 26-02-2021 Y tế Triển khai công văn 1782/UBND-VP ngày 26/02/2021 của UBND Tỉnh về khôi phục trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
1229/UBND-YT 26-02-2021 26-02-2021 Y tế về việc triển khai Khai báo y tế bằng QR-Code theo quy định của Bộ Y tế
1175/UBND-TCKH 25-02-2021 25-02-2021 Tài chính V/v triển khai thi hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.
1141/UBND-KT 24-02-2021 24-02-2021 Kinh tế V/v triển khai công tác phòng chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn TPVT
1111/UBND-TNMT 24-02-2021 24-02-2021 Khiếu nại - Tố cáo V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Võ Hồng Ngự đối với việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 105 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu.
1079/TB-UBND 22-02-2021 22-02-2021 Hành chính Kết luận cuộc họp nghe phòng Quản lý đô thị báo cáo về hồ sơ ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính và các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
1067/KH-UBND 22-02-2021 22-02-2021 Tư pháp Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn thành phố năm 2021
1066/KH-UBND 22-02-2021 22-02-2021 Khác Triển khai thực hiện Đề án “ Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2021
1058A/UBND-YT 21-02-2021 21-02-2021 Y tế về việc hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng dịch Covid-19 trong nước đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
361/QĐ-UBND 19-02-2021 19-02-2021 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện, lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
359/QĐ-UBND 19-02-2021 19-02-2021 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện, lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
1021/QĐ-UBND 19-02-2021 19-02-2021 Khen thưởng Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học - Khuyến tài và xây dựng các mô hình học tập
1020/QĐ-UBND 19-02-2021 19-02-2021 Khen thưởng Quyết định khen thưởng đột xuất thành tích trong đấu tranh, trấn áp tội phạm - Nguyễn Đình Nhật
1019/QĐ-UBND 19-02-2021 19-02-2021 Khen thưởng Quyết định khen thưởng đột xuất thành tích trong đấu tranh, trấn áp tội phạm - Phạm Thành Vũ
1021/TB-UBND 18-02-2021 18-02-2021 Tuyển dụng TB chưa triệu tập thí sinh và tổ chức vòng 2 xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021
1012/QĐ-UBND 18-02-2021 18-02-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 101,50m2 đất do ông (bà) Nguyễn Hoàng Long – Dương Thị Tú (Nguyễn Trường Vũ; Trần Văn Hảo – Lưu Thị Trà My là người có liên quan) đang sử dụng tại phường 11 để tiếp tục thực hiện Dự án đền bù giải phóng mặt bằng công trình Trung tâm Hành chính thành phố Vũng Tàu
1011/QĐ-UBND 18-02-2021 18-02-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 101,90m2 đất do ông (bà) Nguyễn Hoàng Long – Dương Thị Tú (Võ Hữu Định – Mai Thị Bạch Tuyết; Trần Bình Ngọ - Nguyễn Thị Thủy là người có liên quan) đang sử dụng tại phường 11 để tiếp tục thực hiện Dự án đền bù giải phóng mặt bằng công trình Trung tâm Hành chính thành phố Vũng Tàu
999/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Nguyễn Ngọc Thành
998/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Nguyễn Chí Công
997/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Nguyễn Thị Mua
996/TB-UBND 17-02-2021 17-02-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nạo vét kênh Bến Đình của ông(bà) Liềng A Tám