Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu.
03:40:00 | 06-09-2023

UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu.

Nhấp vào đây xem kế hoạch lựa chọn nhà thầu