Lịch công tác tuần của UBND Thành phố từ ngày 08/02/2021 đến ngày 21/02/2021
10:58:00 | 08-03-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 08/02/2021 ĐẾN NGÀY 21/02/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

08/02

- 07 giờ 30: Dự Lễ giỗ lần thứ  69 Ngày hy sinh của Nữ Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu

Đ/c Hương

H. Đất Đỏ

Theo kế hoạch

H. Đất Đỏ

Đ/c Tuyến

Đ/c  Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp trực tuyến thường kỳ UBND tỉnh tháng 01/2021 (cả ngày)

Đ/c Thảnh

P. TCKH;

P. TNMT

GM số 75 ngày 05/02/2021 của UBND TPVT (Theo GM số 64 ngày 04/02/2021  của UBND tỉnh)

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c khánh, Đ/c Đỉnh

- 16 giờ 00: Tiếp lãnh đạo Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đến chúc Tết Tân Sửu - 2021

Đ/c Thảnh

VP

Theo kế hoạch

PH Thành ủy

45 Ba Cu

Đ/c Tuấn

Đ/c Xuân

Thứ Ba

09/02

Thứ Tư

 10/02

(29/12 AL)

- Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thứ Năm 11/02

(30/12 AL)

- Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021


 

Thứ Sáu

12/02

(Mùng 1 Tết

)

- Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021


 

Thứ Bảy

13/02

(Mùng 2 Tết)

- Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Chủ Nhật 14/02

(Mùng 3 Tết)

- Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thứ Hai

 15/02

(Mùng 4 Tết)

- Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

                   

 

Thứ Ba

16/02

(Mùng 5 Tết)

- Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thứ Tư
 17/02

(Mùng 6 Tết)

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tình hình Tết Tân Sửu 2021

Đ/c Thảnh

VP

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Hà

Đ/c Đỉnh

Thứ Năm 18/02

(Mùng 7 Tết)


 

Thứ Sáu

19/02
 

(Mùng 8 Tết)

- 09 giờ 00: Dự họp mặt đầu năm – Xuân Tân Sửu năm 2021 - Đảng ủy Doanh nghiệp NNN

Đ/c Thảnh

Theo GM

của Đảng ủy doanh nghiệp NNN

PH Đảng ủy

DN NNN

(số 45 Ba Cu)

Đ/c Tuyến

Đ/c Hằng


 

Thứ Bảy

20/02

(Mùng 9 Tết)

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Bá

Chủ Nhật 21/02

(Mùng 10 Tết)

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

-14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn phường 10, 11, 12, xã Long Sơn và tình hình ANTT khu vực bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

TTr.UBND

CATP,

các phòng: QLĐT, TNMT, CATP,

Đội TTĐT

Đ/c Bá

Lưu ý: Lịch công tác tuần của UBND TPVT có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

                                         

Trần Anh Tuấn