Lịch công tác tuần của Thường trực UBND từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021
02:21:00 | 29-09-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 20/9/2021 ĐẾN NGÀY 26/9/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

20/9

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố với phường, xã.

Đ/c Thảnh

Đ/c Hương

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM số 45 ngày 19/9/2021 của Thành ủy

HT IOC

và điểm cầu các P, X

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp trực tuyến Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo việc tiếp tục đón công dân các địa phương trong tỉnh từ TP. Hồ Chí Minh về  tỉnh BR-VT;

2. Thông qua dự thảo Tờ trình, Đề án của UBND tỉnh, NQ của HĐND tỉnh về Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV giai đoạn 2021-2025 và Đề án của Bộ CHQS tỉnh.

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

P. TCKH

Theo GM số 777 ngày 19/9/2021

của UBND tỉnh

HT 89

LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến nghe báo cáo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

Đ/c Thuấn

P. TCKH,

 P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh 

Thứ Ba

21/9

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh với huyện, thị, thành và phường, xã.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT IOC

và điểm cầu các P, X

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp trực tuyến Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt các DA:

1. Đường Nguyễn Bảo (đợt 11), P. Thắng Nhì (11 hộ)

2. Đường Hoàng Việt (đợt 8), P. Thắng Nhì (04 hộ)

3. Đường Bình Giã (đợt 13), Phường 10 (03 hộ)

4. Trường Tiểu học Phường 11, Phường 11 (01 hộ)

5. Đường Lê Quang Định (đợt 4), phường 9 (8 hộ)

6. Đường Lê Quang Định (đợt 6), P. Thắng Nhất (7 hộ)

7. Đường Thống Nhất nối dài (đợt 16), Phường 3 (8 hộ)

8. Đường quy hoạch AIII, phường 12 (bổ sung 07 hộ)

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

Họp qua hệ thống phần mềm Zavi

Đ/c Hà

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng
 

Thứ Tư

22/9

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến một số nội dung

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

Phòng LĐTB&XH, P. NV

Theo GM

của Thành ủy

PH

Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng, Tiến

Chiều

- 15 giờ 00: Dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, thành viên các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, các Tổ công tác.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng 

Thứ Năm

23/9

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp trực tuyến Thường trực UBND tỉnh:

1. Thông qua Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh BR-VT, phiên bản 2.0;

2. Thông qua Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh BR-VT năm 2021 - 2025

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, VP

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Hiếu

Chiều

- 15 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, các Tổ công tác với phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

HT IOC

và điểm cầu các P, X

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng
 

Thứ Sáu

24/9
 

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh với huyện, thị, thành và phường, xã.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT IOC

và điểm cầu các P, X

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Thứ Bảy

25/9

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Bá

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Bá

 

Chủ Nhật

26/9

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Bá

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Bá

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân