Tình hình thực hiện các dự án cấp thiết do UBND TPVT làm Chủ đầu tư, dự kiến bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (cập nhật đến 30/4/2023)
12:20:00 | 31-05-2023