Điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 đối với các công trình đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố Vũng Tàu
12:32:00 | 18-07-2023