Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đợt 1 đối với các công trình đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách thành phố Vũng Tàu năm 2023
12:52:00 | 12-08-2023