Thông báo số lượng Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023
07:18:00 | 03-08-2022

Tạo điều kiện cho thí sinh được biết, tham khảo và chủ động lựa chọn vị trí dự tuyển, Phòng Nội vụ thông báo thời gian đăng thông tin về số lượng Phiếu đăng ký xét tuyển và niêm yết tại trụ sở UBND Thành phố, như sau:

1. Đăng thông tin lần 1: ngày 19/8/2022;

2. Đăng thông tin lần 2: ngày 26/8/2022;

3. Đăng thông tin lần cuối: ngày 31/8/2022.