Vũng Tàu hướng dẫn thủ tục “Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện”
06:18:00 | 02-11-2022

Để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thuận tiện hơn trong việc thực hiện thủ tục hành chính công, nâng cao hiệu quả tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; phòng Quản lý đô thị đã xây dựng video và tài liệu hướng dẫn thực hiện đối với thủ tục “Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện” trên cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Và UBND Tỉnh đã thực hiện việc hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và chính thức vận hành Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nên đã có sự thay đổi trong việc thực hiện các thao tác nộp hồ sơ. Phòng Quản lý đô thị đã chỉnh sửa lại video và tài liệu hướng dẫn.

Thành phố Vũng Tàu thông tin để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện.

PHỤ LỤC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỦTỤC

1. Trang web dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/

2. Link video hướng dẫn:

https://www.youtube.com/watch?v=eDBnABzWVjc

3. Hướng dẫn bản file pdf:

https://drive.google.com/file/d/1487fqSE9kIAl3zfo3pgj6ei4ibvxsDUH/view?usp=sharing

4. Link tải mẫu đơn đề nghị:

https://docs.google.com/document/d/1ndFZbvPOHGb0YJva1eIw8exfFBucuEJU/edit?usp=sharing&ouid=103007132958764083642&rtpof=true&sd=true

Kèm theo mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH

Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị Thành Phố Vũng Tàu

Họ và tên: ……………………………………………….…………………

     Địa chỉ liên hệ: ………….………Đường phố:……………………………

Phường/xã................................... Quận/huyện….………..……..……..…….

Tỉnh/thành phố ……………………; Điện thoại: .…………………………

Đại diện cho (Trường hợp cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp ): ……..…

     …………………………………………………..…………………………..

Thông tin thửa đất:

Địa điểm: ……………………………….…………………………………..

     …………………………………………….………………………………...

     Nguồn gốc và hiện trạng: ……………………….………………………….

     ………………………………………….…………………………………...

Lý do đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch:

     …………………………………………..…………………………………..

     …………………………………….………………………………………...

Tôi xin cam đoan những thông tin về đất đai nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định pháp luật.

Đính kèm: (bản sao y hoặc bản photo có đối chiếu bản chính)

- Giấy chứng nhận QSD đất.

- Sơ đồ vị trí thửa đất do cơ quan chuyên môn có điều kiện năng lực theo  quy định thực hiện.

                                               Vũng Tàu, ngày ….... tháng ….... năm 2022

                                                                                 NGƯỜI LÀM ĐƠN

Tin: Việt Bách, BBT