Trong tháng 10, thành phố Vũng Tàu sẽ tiến hành khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công trên địa bàn
12:39:00 | 13-10-2023

Ngày 27/9/2023, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2023.

Theo Kế hoạch, đối tượng được khảo sát là người dân, tổ chức đã liên hệ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và được trả kết quả giải quyết TTHC trong năm 2023 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Vũng Tàu và UBND các phường, xã

Về nội dung khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình cung ứng dịch vụ công: Tiếp cận dịch vụ hành chính công; Thủ tục hành chính; Công chức, viên chức giải quyết TTHC; Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; Tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị. Cụ thể: (1) Tìm hiểu thông tin, tiếp cận dịch vụ: Đánh giá chất lượng cung cấp thông tin về dịch vụ, sự hài lòng đối với thông tin về dịch vụ và cơ sở vật chất tại nơi cung cấp dịch vụ hành chính; (2) Thủ tục hành chính: Đánh giá việc niêm yết công khai TTHC, thành phần hồ sơ, phí, lệ phí người dân, tổ chức phải nộp, thời hạn giải quyết và sự hài lòng về TTHC (3) Công chức, viên chức giải quyết TTHC: Đánh giá về thái độ phục vụ, hiệu quả giải quyết công việc của công chức, viên chức và sự hài lòng đối với sự phục vụ của công chức, viên chức trong thực hiện TTHC; (4) Về kết quả cung ứng dịch vụ công: Đánh giá kết quả người dân, tổ chức nhận được kết quả từ cơ quan hành chính nhà nước, thời gian giải quyết công việc, chi phí người dân, tổ chức phải trả để giải quyết công việc và sự hài lòng về kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước. (5) Đánh giá chung và lựa chọn giải pháp: Đánh giá chung về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với quá trình giải quyết hồ sơ của công chức, viên chức. Các nội dung cần cải thiện để nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. (6) Tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị: Việc tiếp nhận và phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị.

Các nội dung khảo sát được lập thành câu hỏi tại Phiếu khảo sát ban hành kèm theo Kế hoạch (tải tại đây để xem chi tiết mẫu phiếu khảo sát)

Việc khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước kết hợp sử dụng nhiều phương pháp theo tình hình thực tế trên địa bàn thành phố để lựa chọn cách thức khảo sát đảm bảo phù hợp và hiệu quả (trực tiếp hoặc gián tiếp). Thực hiện qua các hình thức sau: (1) Phối hợp với các phường, xã trực tiếp đến cơ quan hoặc nhà riêng của người dân (thuộc mẫu đã chọn) để phát phiếu và hướng dẫn trả lời. (2) Trực tiếp phát phiếu cho những người đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và hướng dẫn trả lời. (3) Gửi phiếu theo đường bưu điện đến người dân và tổ chức (thuộc mẫu đã chọn).

Danh sách khảo sát được chọn ngẫu nhiên từ danh sách người dân, tổ chức đã được trả kết quả giải quyết TTHC trong năm 2023 do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết cung cấp về Phòng Nội vụ.

Thời gian tiến hành khảo sát trong tháng 10/2023./.

(Nguồn: Quyết định số 6053/QĐ-UBND, Hiếu Nguyễn)