Khẩn trương hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn TP. Vũng Tàu
04:09:00 | 26-10-2023

Thực hiện Công văn số 14441/UBND-VP ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu cũng vừa ban hành Công văn số 8333/UBND-VP ngày 24/10/2023 về hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, để hoàn thành việc thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức độ 2 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện việc đăng ký, kích hoạt Định danh điện tử mức độ 2, yêu cầu hoàn thành 100% trong tháng 11/2023. Đồng thời, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vận động, hỗ trợ thân nhân thực hiện đăng ký, kích hoạt Định danh điện tử mức độ 2.

Công an Thành phố tổ chức các biện pháp, giải pháp để hoàn thành việc thu nhận hồ sơ, kích hoạt Định danh điện tử mức độ 2 cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong tháng 11/2023. Đối với thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp dân cư khác có đủ điều kiện phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2023; Phối hợp Phòng Nội vụ Thành phố tăng cường công tác kiểm tra trên Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an để kịp thời có văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành việc đăng ký, kich hoạt Định danh điện tử mức độ 2 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Sau khi hoàn thành, Công an Thành phố báo cáo kết quả triển khai cho UBND thành phố và Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP thành phố.

UBND thành phố Vũng Tàu giao Phòng Nội vụ phối hợp với Công an Thành phố trong công tác kiểm tra việc đăng ký, kích hoạt Định danh điện tử mức độ 2 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an; xem xét mức độ hoàn thành của việc đăng ký, kích hoạt Định danh điện tử mức độ 2 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý để tham mưu UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố trong việc đánh giá, phân loại, xếp loại thi đua các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong năm 2023.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan và UBND phường, xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

(Nguồn: Công văn số 8333/UBND-VP, Bằng Lăng, BBT)