Mời tham gia báo giá Xây dựng Trang thông tin điện tử cho 17 xã, phường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
08:06:00 | 26-10-2023

Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu mời các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tham gia báo giá:

1. Thực hiện gói thầu Xây dựng Trang thông tin điện tử cho 17 xã, phường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (nội dung chi tiết vui lòng tải văn bản số 693/VP-CNTT ngày 25/10/2023 của Văn phòng về xem)

2. Thực hiện gói thầu Tư vấn kiểm thử phần mềm Trang thông tin điện tử cho 17 xã, phường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (nội dung chi tiêt vui lòng tải văn bản số 694/VP-CNTT ngày 25/10/2023 của Văn phòng về xem)

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Vũng Tàu xét thấy có năng lực thực hiện và quan tâm đến hai gói thầu nêu trên thì vui lòng gửi báo giá theo thông tin sau:

Tên cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu;

Địa chỉ: 87-89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại liên hệ: 0254.3510454

Hoặc gửi báo giá theo địa chỉ: vanphong@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Thời gian tiếp nhận báo giá đến hết ngày 06/11/2023.