Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
06:07:00 | 02-02-2024

Thực hiện Văn bản số 737/STNMT-QLMT ngày 26/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất Ngập nước Thế giới năm 2024 trên địa bàn tỉnh, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 1023/UBND-TNMT ngày 31/01/2024 về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, ngày Đất ngập nước thế giới là sáng kiến của Công ước Ramsar nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của các vùng đất ngập nước đối với nhân loại và hành tinh, từ đó có các hành động thúc đẩy việc bảo tồn, sử dụng hợp lý và phục hồi đất ngập nước. Nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của đất ngập nước, Ban thư ký Công ước Ramsar đã đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Đất ngập nước thế giới vào ngày 02 tháng 02 năm 2024 với chủ đề “Đất ngập nước và phúc lợi cho con người”, với mục tiêu làm nổi bật mối liên hệ giữa phúc lợi cho con người với sức khỏe của các vùng đất ngập nước trên thế giới. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng trong các hoạt động quản lý của con người đối với các vùng đất ngập nước trên thế giới.

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các phòng, ban, đơn vị; UBND các phường, xã; các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn Thành phố triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024: Đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thành phố Vũng Tàu, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; UBND các phường, xã triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm năm 2024 và các hoạt động chủ yếu tập trung triển khai theo Văn bản số 737/STNMT-QLMT ngày 26/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn thành các hoạt động tổ chức hưởng ứng về UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường./.

(Nguồn: Công văn số 1023/UBND-TNMT, Bằng Lăng, BBT)