Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
09:56:00 | 14-10-2021

Thực hiện chỉ thị số 24-CT/TU ngày 16/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 30/9/2021 vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 945-CV/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

(Minh họa: Thanh niên thành phố Vũng Tàu vì thành phố Xanh-sạch-đẹp)

 

Theo đó, để công tác lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, UBND thành phố, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

Thứ nhất: Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố tiếp tục quán triệt sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, nhất là trong BCH Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh thiếu niên và chăm lo xây dựng Đoàn nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của lực lượng thanh niên thời đại mới; Lãnh đạo việc giới thiệu nhân sự bầu BCH, BTV và các chức  danh chủ chốt của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa mới đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, xây dựng Đoàn thanh niên có bản lĩnh chính trị, trung thành và kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, "trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên"

 

Thứ 2: Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố hướng dẫn BCH đoàn các cấp chuẩn bị thật tốt nội dung Đại hội. Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trình đại hội, cần đánh giá khách quan, trung thực, đúng thực trạng tình hình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 05  năm qua. Báo cáo trình Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới trên cơ sở dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, chính sách về công tác thanh niên, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

 

Thứ 3: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên. Hướng dẫn đoàn các cấp phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng đại hội; đa dạng hóa hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tăng cường biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến.

 

Thứ 4: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình bảo đảm các điều kiện cần thiết, tạo thuận lợi để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ và an toàn, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

 

Về thời gian đại hội: Thời gian tiến hành Đại hội cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 05/6/2022, cấp thành phố hoàn thành trước ngày 20/8/2022. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức vào Tháng 10/2022./.

 

Trích CV 945-CV/TU  ảnh: Lê Ngân, BBT