Chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động gây quỹ của các hội quần chúng trên địa bàn
03:13:00 | 04-06-2022

UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Công văn số 4801/UBND-NV ngày 02/6/2022 về việc chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động gây quỹ của các hội quần chúng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

 

 

Theo đó, nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn, đặc biệt là việc tổ chức vận động gây quỹ, tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ,… của các hội quần chúng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và xét đề nghị của phòng Nội vụ tại công văn số 671/PNV ngày 25 tháng 5 năm 2022; Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có ý kiến như sau:

Thứ nhất: Đề nghị các Hội quần chúng phát huy tính tự chủ, sáng tạo của các hội viên, ban chấp hành hội trong hoạt động để tăng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động; Chỉ được thực hiện việc vận động gây quỹ khi có ý kiến đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, cơ quan có thẩm quyền quản lý theo phân cấp.

Thứ 2: Ủy ban nhân dân các phường, xã triển khai đến các hội quần chúng do đơn vị quản lý và thông tin đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, người dân trên địa bàn được biết chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đối với hoạt động gây quỹ của các tổ chức hội quần chúng; Thường xuyên nắm chắc tình hình hoạt động vận động gây quỹ, tiếp nhận nguồn tài trợ,…của các hội quần chúng trên địa bàn để kịp thời hướng dẫn hội thực hiện đúng quy định./.

Trích VB 4801: Bằng Lăng, BBT